Havsvattenstånd 2013

Vintern 2013 inleddes med höga vattenstånd och följdes av en lång period med sjunkande nivåer. Under sommaren pendlade nivåerna kring det normala för att återigen stiga under hösten och vintern. Flera kraftiga stormar passerade och gav nya extremnoteringar i Öresund. Årets lägsta vattenstånd uppmättes i Skanör (-158 cm) och högsta vattenstånd uppmättes i Viken (+167 cm), som är nya extremnoteringar sedan mätningarna började.

Året inleddes med höga vattenstånd som ett resultat av kraftiga sydvästliga vindar som successivt höjt vattenståndet över medelvattenstånd under senare delen av 2012.
 

Väderomslag gav låga vattenstånd

I februari skedde ett väderomslag till högtrycksbetonat väder med nordostliga vindar som successivt sänkte nivåerna runt den svenska kusten. De låga nivåerna höll sig fram till i april när högtrycket gav vika och vattenstånden åter steg till det normala.

Klagshamn och Viken 2013
Havsvattenståndet i Viken och Klagshamn (dygnsmedelvärden). För Öresund beskrivs vattenståndet (cm) i dess norra del av Viken och i dess södra del av Klagshamn. I diagrammet kan man se tillfällen då nivån i Viken är högre än i Klagshamn, dvs då det förekommer inflöde av saltvatten. Förstora Bild

Stabilt sommarväder och lugn inledning på hösten

Under sommaren låg vattenståndet kring det normala, orsakat av stabilt lufttryck och svaga vindar. Hösten inleddes med låga vattenstånd orsakat av stabilt högtrycksbetonat väder.

Första höststormen slog till

28 oktober drog stormen Simone in över den svenska väst- och sydkusten och vattenstånden steg snabbt till över det normala. I Halmstad observerades +170 cm av Sjöfartsverket och i Ängelholm uppmätte SMHI:s mobila station drygt +150 cm.

Under hösten fortsatte de sydvästliga vindarna att dominera, vilket gjorde
att vattenståndet steg runt den svenska kusten. Den 18 november
observerades +104 cm i Kalix i samband med stormen Hilde.
 

Stockholm och Ratan 2013
Stationerna Ratan och Stockholm (dygnsmedelvärden) representerar här vattenståndet (cm) i Östersjön. Förstora Bild

Stormen Sven gav nya vattenståndsrekord

Den 5 december drog stormen Sven in över södra Sverige. Stormvindar med orkanbyar höjde vattenståndet till mycket över det normala. Den starka vinden höjde vattenståndet till drygt +100 cm längs Bohuskusten.

Vattenståndsnivåerna sjönk sedan tillfälligt för att dagen efter den 6 december åter igen stiga. Den nordvästliga vinden, med stormstyrka i byarna, pressade upp vattenståndet till extrema nivåer längs västkusten och Öresund. På flera mätplatser steg vattenståndet till drygt 150 cm över medelvattenstånd.

I Viken observerades det högsta vattenståndet sedan mätstarten år 1976. Under stormen Sven uppmättes +167 cm. Det gamla rekordet från november 1985 slogs med en cm.

Längre söderut, i Barsebäck observerades +159 cm, vilket är en ny toppnotering sedan mätningarna av timvärden påbörjades 1993. Det gamla rekordet, +136 cm inträffade i samband med Adventstormen 2011.

I Halmstad observerades +170 cm av Sjöfartsverket. Samma nivå uppnåddes under stormen Simone i oktober. Sjöfartsverkets pegel i Malmö hamn uppmätte som mest +135 cm under stormen Sven.

I Skanör sjönk vattenståndet till -158 cm i Skanör, vilket är nytt rekord. Det gamla rekordet är från decemberstormen 1999 då -155 cm observerades.

Den största skillnaden i vattenstånd mellan Viken och Klagshamn vid samma tidpunkt var 2 meter och detta orsakade ett kraftigt, men kortlivat inflöde på ungefär 20 km³ genom Öresund.

Årsmedelvärden något under det normala

Året avslutades med vattenstånd över det normala. Den långa vårvintern med idel högtrycksväder och nordostliga vindar gav dock upphov till att medelvärdena för hela 2013 hamnade något under det normala vid alla stationer, den stormiga avslutningen på året med höga vattenstånd till trots.