Havsvattenstånd 2015

År 2015 inleddes med höga vattenstånd orsakat av det största inflödet till Östersjön på 20 år. I samband med stormen Egon i januari observerades extremt högt vattenstånd längs västkusten vilket följdes av en vår och sommar med vattenstånd kring medelvattenstånd. Mot slutet av året steg vattenståndet över det normala orsakat av idel lågtrycksbetonat väder. I slutet av november drog stormen Gorm in och levererade extremt höga vattenståndsnivåer i södra Kattegatt och ett rekordhögt vattenstånd på 2,3 meter registrerades av Sjöfartsverket i Halmstad. Årets högsta vattenstånd observerades av SMHI i Viken (+154 cm) och det lägsta vattenståndet uppmättes i Skanör (-111 cm).

Året inleddes med höga vattenstånd som ett resultat av kraftiga sydvästliga vindar som pressat in vatten i Östersjön och höjt vattenståndet under december 2014. Inflödet var det största på 20 år. I januari 2015 fortsatte sedan nivåerna att stiga, bl.a. i samband med stormen Egon 10-11 januari vilken orsakade strömavbrott och höga vattenstånd längs med västkusten.

Vattenstånd kring det normala

Senare i januari skedde ett väderomslag till mer högtrycksbetonat väder med nordostliga vindar som under våren successivt sänkte nivåerna runt den svenska kusten. Under sommaren steg nivåerna återigen något över det normala orsakat av en sommar med lågtrycksbetonat väder. Ett väderomslag i början av augusti pressade ned nivåerna igen, som då höll sig nere större delen av hösten. I samband med ett intensivt lågtryck noterades årets lägsta vattenstånd 8 november med -111 cm i Skanör.

Klagshamn Viken 2015

Havsvattenståndet i Viken och Klagshamn (dygnsmedelvärden). För Öresund beskrivs vattenståndet (cm) i dess norra del av Viken och i dess södra del av Klagshamn. I diagrammet kan man se tillfällen då nivån i Viken är högre än i Klagshamn, dvs då det förekommer inflöde av saltvatten.

Rekordvattenstånd i slutet av året

Mot slutet av året började vattenståndet stiga igen i samband med att en lång rad med lågtryckspassager pressat in vatten i Östersjön. Den 29 november drog stormen Gorm in över södra Sverige med orkanvindar, vilka pressade upp vattenståndet till extrema nivåer i södra Kattegatt. I Viken uppmätte SMHI årets högsta vattenstånd med +154 cm. I Halmstad observerade Sjöfartsverket +231 cm den 30 november, vilket är nytt rekord för den platsen. Det höga vattenståndet kan jämföras med stormen Sven i december 2013 då ca två meters vattenstånd över det normala uppmättes i Ängelholm.

Stockholm Ratan 2015

Stationerna Ratan och Stockholm (dygnsmedelvärden) representerar här vattenståndet (cm) i Östersjön.

Årsmedelvärden över det normala

Den relativt lågtryckbetonade sommaren samt höga vattenstånd i slutet på året gjorde att medelvattenståndet för 2015 hamnade över det normala vid alla stationer. I Stockholm observerades ett årsmedel för år 2015 med 10,6 cm över det normala, något mindre än rekordåret 2007, då +13,4 cm observerades.