Havsvattenstånd 2014

Vintern 2014 inleddes med höga vattenstånd och följdes av en lång period med vattenstånd under det normala orsakat av högtrycksbetonat väder med mycket nordostliga vindar. Året avslutades med stigande vattenstånd i samband med det största saltvatteninbrottet till Östersjön på 20 år. Årets lägsta vattenstånd uppmättes i Skanör (-120 cm) och högsta vattenstånd uppmättes i Kalix (+109 cm).

Året inleddes med höga vattenstånd som ett resultat av kraftiga sydvästliga vindar som successivt höjt vattenståndet över medelvattenstånd under senare delen av 2013.

Lång period med låga vattenstånd

I januari skedde ett väderomslag till högtrycksbetonat väder med nordostliga vindar som successivt sänkte nivåerna runt den svenska kusten. I mitten av mars noterades årets lägsta vattenstånd med -120 cm i Skanör.

De låga nivåerna höll sig fram till i augusti när ett flertal lågtryck med kraftiga vindar kortvarigt höjde vattenståndet till det normala igen.

Havsvattenstånd Klagshamn och Viken 2014

Havsvattenståndet i Viken och Klagshamn (dygnsmedelvärden). För Öresund beskrivs vattenståndet (cm) i dess norra del av Viken och i dess södra del av Klagshamn. I diagrammet kan man se tillfällen då nivån i Viken är högre än i Klagshamn, dvs då det förekommer inflöde av saltvatten.

Fortsatt låga vattenstånd under hösten

Stabilt högtrycksväder med svaga nordostliga vindar höll vattenstånden mestadels under det normala runt den svenska kusten. Några få tillfällen med kraftiga vindar i oktober månad höjde tillfälligt vattenståndet och 24 oktober noterades årets högsta vattenstånd med +109 cm i Kalix.

Stigande vattenstånd under slutet av året

Den långa perioden med låga vattenstånd i Östersjön skapade mycket goda förutsättningar för inflöde av nytt saltrikt vatten till Östersjön. I början av december påbörjades ett större saltvatteninbrott till Östersjön, det största sedan 1993, och vattenståndet i Stockholm, som återspeglar medelvolymen i Östersjön väl, steg från ca -40 till +50 cm.
 

Havsvattenstånd Ratan och Stockholm 2014

Stationerna Ratan och Stockholm (dygnsmedelvärden) representerar här vattenståndet (cm) i Östersjön.

Årsmedelvärden under det normala

Det ihållande lugna och stabila vädret med förhärskande nordostliga vindar under året som helhet gjorde att medelvattenståndet för 2014 hamnade under det normala vid nästan alla stationer.