Tillrinningen till haven 2016

Den totala tillrinningen till haven 2016 var ca 5444 m3/s vilket är 4% under medelvärdet för perioden 1961-1990. Tillrinningen var högre än normalt under vintern (januari - april) men lägre än normalt från maj till årets slut.

Av den totala tillrinningen till haven mottog Bottenviken 48%, Bottenhavet 29%, Västerhavet 15% och Egentliga Östersjön (norra och södra Östersjön) 8%. 

Totalt för året var tillrinningen högre än medelvärdet under januari-april medan den resten av året var lägre än medelvärdet. Speciellt under årets tre sista månader var tillrinningen låg, ca 20-25% under medelvärdena för dessa månader.

Hög tillrinning i norr vid årets början

Inledningsvis var tillrinningen till Bottenviken och Bottenhavet hög. För Bottenviken var tillrinningen mycket hög hela vintern ända till maj, 25-50% högre än månadsmedelvärdena för perioden 1961-1990. Även för Bottenhavet var tillrinningen hög under vintern och våren. Ända fram till april var den ca 20% högre än medelvärdena.

I Västerhavet var tillrinningen högre än normalmedelvärdena för vintermånaderna. Speciellt i februari var tillrinningen hög, ca 50% högre än normalt.

Tillrinningen avtar på våren

I Bottenhavet var tillrinningen ovanligt låg under våren och sommaren, ca 30-40% lägre än månadsmedelvärdena för perioden 1961-1990. Den låga tillrinningen här pågick året ut. 

I Egentliga Östersjön var tillrinningen låg under hela våren, sommaren och hösten. Speciellt låg var den under höstmånaderna i norra Östersjön, då den enbart var ca 15-20% av månadsmedelvärdena för tillrinning 1961-1990. I november var dock tillrinningen högre än normalt för södra Östersjön, ca 40% högre än månadsmedelvärdet. 

För Västerhavet var tillrinningen normal eller över den normala i juni och juli. Därefter var den ovanligt låg resten av året. Som lägst var den under oktober - december, enbart ca 45-55% av normalmedelvärdena för dessa månader.

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till graferna är beräkningar gjorda med den hydrologiska modellen S-HYPE. Tillgängliga vattenföringsstationer används och där mätstationer saknas används modellberäknad vattenföring. Det geografiska området för tillrinningsberäkningarna utgörs av gränserna för Sveriges vattendistrikt. 

Den blå stapeln i graferna nedan visar tillrinningen 2016, den grå visar medelvärdet för normalperioden 1961-1990.