Tillrinningen till haven 2012

Den totala tillrinningen till haven 2012 var ca 7316 m3/s vilket är 29 % över medelvärdet för perioden 1961-1990. Året var ett ovanligt nederbördsrikt år, stora snömängder gav under våren hög tillrinning i de norra delarna av landet. En blöt sommar och höst gav en ovanligt hög tillrinning i de flesta vattendistrikten.

Bottenviken mottog 2012 41 % av totala volymen, därnäst kom Bottenhavet 32 %, Västerhavet 13 % och Egentliga Östersjön 10 %.

Varierande vårtillrinning

Inledningsvis var tillrinningen till de svenska havsområdena hög. För Södra Östersjöns vattendistrikt var tillrinningen 84 % över medelvärdet för januari.

Under vårmånaderna mars till maj var tillrinningen hög, särskilt i de två Norrländska distrikten. Vårfloden startade tidigt till följd av höga temperaturer och stor snösmältning redan i mars. 

I södra Östersjöns distrikt var tillrinningen ovanligt låg under våren, endast 44 % av det normala under april.

Blöt sommar och höst

Under sommaren brukar avdunstningen dominera med avtagande tillrinning, särskilt i landets södra delar. Mycket regn bidrog till att tillrinningen ändå blev hög under sommaren. I Västerhavets vattendistrikt var den 83 % mer än medlet för juli och i Södra Östersjön hela 129 % mer.

Regnen fortsatte under hösten och då temperaturen var hög föll en stor del av nederbörden som regn vilket gav hög tillrinning. I Bottenviken, där vattenföringen i regel är som störst under vårfloden, var flödena höga i flera vattendrag under oktober och tillrinningen var 132% mer än det normala för månaden.

Den höga tillrinningen fortsatte året ut i alla vattendistrikt 

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till graferna är beräkningar gjorda med den hydrologiska modellen S-HYPE. Tillgängliga vattenföringsstationer används och där mätstationer saknas används modellberäknad vattenföring. Det geografiska området för tillrinningsberäkningarna utgörs av gränserna för Sveriges vattendistrikt. 

Den blå stapeln i graferna nedan visar tillrinningen 2012, den grå visar medelvärdet för normalperioden 1961-1990.