Tillrinningen till haven 2012

Den totala tillrinningen till haven 2012 var ca 7316 m3/s vilket är 29 % över medelvärdet för perioden 1961-1990. Året var ett ovanligt nederbördsrikt år, stora snömängder gav under våren hög tillrinning i de norra delarna av landet. En blöt sommar och höst gav en ovanligt hög tillrinning i de flesta vattendistrikten.

Bottenviken mottog 2012 41 % av totala volymen, därnäst kom Bottenhavet 32 %, Västerhavet 13 % och Egentliga Östersjön 10 %.

Varierande vårtillrinning

Inledningsvis var tillrinningen till de svenska havsområdena hög. För Södra Östersjöns vattendistrikt var tillrinningen 84 % över medelvärdet för januari.

Under vårmånaderna mars till maj var tillrinningen hög, särskilt i de två Norrländska distrikten. Vårfloden startade tidigt till följd av höga temperaturer och stor snösmältning redan i mars. 

I södra Östersjöns distrikt var tillrinningen ovanligt låg under våren, endast 44 % av det normala under april.

Blöt sommar och höst

Under sommaren brukar avdunstningen dominera med avtagande tillrinning, särskilt i landets södra delar. Mycket regn bidrog till att tillrinningen ändå blev hög under sommaren. I Västerhavets vattendistrikt var den 83 % mer än medlet för juli och i Södra Östersjön hela 129 % mer.

Regnen fortsatte under hösten och då temperaturen var hög föll en stor del av nederbörden som regn vilket gav hög tillrinning. I Bottenviken, där vattenföringen i regel är som störst under vårfloden, var flödena höga i flera vattendrag under oktober och tillrinningen var 132% mer än det normala för månaden.

Den höga tillrinningen fortsatte året ut i alla vattendistrikt 

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till graferna är beräkningar gjorda med den hydrologiska modellen S-HYPE. Tillgängliga vattenföringsstationer används och där mätstationer saknas används modellberäknad vattenföring. Det geografiska området för tillrinningsberäkningarna utgörs av gränserna för Sveriges vattendistrikt. 

Den blå stapeln i graferna nedan visar tillrinningen 2012, den grå visar medelvärdet för normalperioden 1961-1990.

Bottenviken 2012
Tillrinningen till Bottenviken Förstora Bild
Bottenhavet 2012
Tillrinningen till Bottenhavet Förstora Bild
Norra Östersjön 2012
Tillrinningen till Norra Östersjön Förstora Bild
Södra Östersjön 2012
Tillrinningen till Södra Östersjön Förstora Bild
Västerhavet 2012
Tillrinningen till Västerhavet Förstora Bild