Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

November 2016 - Låga vattennivåer i de stora sjöarna

Nivåerna i de stora sjöarna var mycket låga under november. I Vättern uppmättes den lägsta vattennivån sedan 1977. Flödena var fortsatt låga i många vattendrag i Östergötland samt delar av östra Svealand och östra Norrland.

Senast uppdaterad:

Oktober 2016 - Ökande flöden i östra Götaland

Under senare delen av månaden kom det in nederbörd över södra Sverige vilket medförde att flödena ökade framförallt vid Götalands ostkust där flödena varit mycket låga under en ganska lång tid. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september fortsatt att sjunka. I både små och stora …

Senast uppdaterad:

September 2016 - Fortsatt torrt

I stora delar av Sverige har markvattenhalten och vattenföringen varit mycket låga. I norra Norrland har däremot vattenföringen varit över den normala och markvattenhalten kring den normala för månaden. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti fortsatt att sjunka, vilket är normalt …

Senast uppdaterad:

Augusti 2016 - Stigande från låga nivåer

I sydöstra Sverige är det fortfarande låg markvattenhalt och låg vattenföring. I övriga delar av landet har vattenföringen och vattennivåerna generellt ökat. I söder har det ökat från låga nivåer och i norr från normala nivåer. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att …

Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Mycket låga flöden i östra Götaland

Flödet i östra Götaland var mycket under det normala. Även grundvattennivån var mycket under den normala i sydöstra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Torrt i södra Sverige

Snösmältningen i Norrland avslutades. I södra Sverige var vattenflödena inledningsvis låga, och torrt varmt väder över hela landet innebar att flödena sakta avtog. I mitten av månaden gav en sommarstorm i Norrbotten ett ökat vattenflöde i Tornedalen och flera lågtryck från söder bröt de värsta …

Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Både låga och höga vattenflöden

Under maj månad har vattenflödena i Götaland varit låga medan andra delar av landet haft mycket höga flöden. I norra Dalarna var flödena på en del håll de högsta sedan 1959.

Senast uppdaterad:

Flödena i norra Norrland har kulminerat

De höga och mycket höga flödena i vattendragen i norra Norrland den senaste tiden har nu kulminerat. En klass 1-varning finns dock kvar eftersom flödena i många områden fortsätter ligga på en hög nivå ytterligare några dygn. 

Senast uppdaterad:

Mycket höga flöden i norra Norrland

Just nu är det höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag i norra Norrlands kusttrakter och inland. Det är de höga temperaturerna som gjort att snösmältningen tagit fart.

Senast uppdaterad:

April 2016 – Låga flöden i östra Götaland

Flödet i östra Götaland var under det normala. Även grundvattennivån var under den för månaden normala i detta område.

Senast uppdaterad: