Maj 2021 - Kraftigt regn orsakade översvämningar och höga flöden

Mycket nederbörd gav höga flöden i östra Götaland och Svealand i slutet av månaden. Vårfloden kulminerade under andra halvan av maj utan att orsaka större problem.

Vattenföring

Månaden var kallare än normalt i praktiskt taget hela Sverige och särskilt i norra Norrland. Vårfloden kom igång runt den 10 och kulminerade i andra halvan av maj. Det blev en lugn vårflod utan att orsaka större problem.  

Maj blev blöt eller mycket blöt på de allra flesta håll i södra Sverige och särskilt i områden från mellersta Götaland upp till Mälardalen. På sina håll var månaden till och med rekordblöt. Stockholm upplevde sin tredje blötaste majmånad sedan 1786, året nederbördsmätningarna startade. Det intensiva regnandet över delar av östra Götaland och Svealand i månadens sista vecka resulterade i höga flöden i många små vattendrag. Vid SMHIs hydrologiska mätstation Stormyra i Stormyrabäcken, Tyresta nationalpark, var flödet det högsta uppmätta sedan start 1971. Regnet föll delvis i tätbefolkat område och ledde på sina håll till översvämmade källare, tomter och vägar. Översvämning av en viadukt i Järnaområdet i Sörmland ledde tyvärr till dödsfall av en bilförare som fastnade i vattenmassorna.

Även ett medelstort vattendrag som Söderköpingsån fick hög vattennivå och orsakade skador för båtar
Även ett medelstort vattendrag som Söderköpingsån fick hög vattennivå och orsakade skador för båtar, Söderköpingsån 26 maj 2021. Foto Ola Pettersson, SMHI

Vattenföring vid 20 mätstationer maj 2021 (537 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det normala i Vänern, Vättern och Storsjön, normalt för Mälaren och Siljan och över det normala för Hjälmaren.

Vattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren ökade under månaden och nådde högsta värden i slutet av månaden. Vattenståndet i Hjälmaren ändrades inte mycket till den 25 men ökade snabbt därefter i samband med kraftigt regn som föll över Mälardalen dagarna den 25 till 27. I Storsjön sjönk vattenståndet till de lägsta värdena i mitten av månaden men vände sedan upp och högsta värdena noterades i slutet av månaden.

Förändringen var liten i Siljans vattenstånd under första halvan av maj men från mitten av månaden ökade det stadigt och nådde sitt högsta värde den 26.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten på månaden var markvattenhalten kring det normala i stora delar av Norrland. Undantagen var södra Norrlands fjälltrakter som hade markvattenhalt över det normala och mellersta delen av Norrlands kustland samt norra Lappland som hade markvattenhalt under det normala.

I mitten på månaden var markvattenhalten mycket över normalt eller extrem hög i västra Götaland medan markvattenhalten var normal i andra delar av Götaland.

I Svealand var markvattenhalten över eller mycket över normal för säsongen.

Snö

I mitten av maj var endast fjällkedjan och norra Norrland täckta av snö. Den snön hade ett högt vatteninnehåll.

Kartan med beräknad markvattenhalt 15 maj 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981-2020
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 maj 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2021. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 25 maj 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 25 maj 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Situationen har förbättrats något för landets små grundvattenmagasin medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen.

Små grundvattenmagasin

Under den senaste månaden har grundvattensituationen förbättrats för de små magasinen i södra Sverige, vilket beror på att det kommit mer nederbörd än normalt i både Götaland och Svealand. I vissa delar av södra Götaland och södra Norrland är grundvattennivåerna under de normala för årstiden. I Svealand och Norrland är det framför allt normala nivåer.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen har situationen varit relativt oförändrad den senaste tiden, vilket innebär att nivåerna är under de normala för årstiden i delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand. I delar av Skåne och Östergötlands län är nivåerna till och med mycket under de normala på sina håll. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland är grundvattennivåerna däremot fortsatt över eller mycket över de normala i de stora magasinen.

.