Maj 2021 - Issäsongen avslutades

Det var små rörelser i vattenstånden och de högsta samt lägsta observerades på västkusten. De högsta signifikanta våghöjderna noterades på Bottenhavet medan det på västkusten var förhållandevis små våghöjder som observerades. I början av månaden smälte den kvarvarande isen i norr långsamt men sedan kom det varm luft och isen smälte snabbt bort. Ytvattentemperaturerna var omkring det normala eller något lägre för månaden.

Is och ytvattentemperatur

Likt förra året var maj generellt kylig och den kvarvarande isen i Bottenviken smälte långsamt. Den delvis ruttnade skärgårdsisen var 30-60 cm tjock vid månadens början och till sjöss fanns uppåt 50 cm tjock drivis ansamlad längs finska kusten, mellan Brahestad och Karleby. Isen täckte totalt en yta av ca 11 000 kvadratkilometer, en area motsvarande Skånes yta, och normalt för tidpunkten.

Den 12 strömmade varm sommarluft upp över Bottenviken från sydost och temperaturen sköt i höjden, samtidigt som solen sken, isens timma var därmed slagen. Kristihimmelfärdshelgen bjöd på nästan chockartad avsmältning och lämnade efter sig några enstaka flak och isbumlingar. Isäsongen 2020-2021 avslutades med en sista isfri iskarta den 20 maj.

Diagram över isutbredningen 2020-2021.
Diagram över isutbredningen 2020-2021. Förstora Bild

I och med värmens ankomst tog även uppvärmningen av ytvattnet fart. Temperaturen steg under månaden från 1 grad till 4-5 grader centralt i Bottenviken, från 3 till 6-7 grader i Bottenhavet, från 6 till 10-11 grader i Östersjön och från 8 till 13 grader i Västerhavet.

Generellt var månadsmedelvärdet nära eller något under jämförelseperioden 2006-2020. Ett nytt maximirekord noterades för Norrbyn, 12,5 grader mot tidigare 12,2 grader som uppmättes förra året, 2020. Startår för mätserien vid Norrbyn är 2013.

Ytvattentemperatur i maj 2021
Ytvattentemperatur i maj 2021 Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2021. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 20 maj 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 20 maj 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

I början av maj var vattenstånden* omkring det normala eller strax under. Även månadsmedlen var omkring det normala eller något under. Tittar man på extremer så var det inget ovanligt åt något håll. Detta är ett utseende som är ganska normalt för att vara en majmånad. De högsta och lägsta vattenstånden observerades på västkusten.

Under månadens första vecka hände inte mycket med vattenstånden utan de var på i stort sett oförändrade nivåer.

Den 9-10 befann sig ett lågtryck ute på Norska havet och på eftermiddagen den 10 var det en sydvästlig vind längs västkusten. Detta tillsammans med tidvattnet gjorde att månadens högsta vattenstånd +42 cm observeras i Uddevalla. I norra Öresund sjönk vattenståndet och i Viken noterades -42 cm.

På Bottenhavet och Bottenviken var det sydlig vind som pressade vattnet norrut med stigande vattenstånd som följd. I Furuögrund steg det till +13 cm och i Ratan till +12 cm.

Sedan kom två veckor där det inte hände så mycket med vädret som påverkade vattenståndet. För samtliga stationer så låg vattenståndet och pendlade omkring det normala.

Den 26 var det en nordostlig vind längs västkusten som pressade vattnet ut från kusten och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kungsvik med -47 cm.

Mot slutet av månaden var vattenstånden omkring det normala eller något under på samtliga platser.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2021 (384 kB, pdf)

Höga vågor

På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden* under 3 meter hela månaden vilket är lite ovanligt. De högsta signifikanta våghöjderna observerades istället på Bottenhavet där de steg över 3 meter.

Den 3 närmade sig ett lågtryck västerifrån och det var en sydvästlig vind på 12 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,2 meter och vid Väderöarna till 2,4 meter.

Den 5 hade lågtrycket kommit in över Sverige och på de östra farvattnen var det en ostlig vind som senare vred mot syd. Vid Huvudskär ost steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter i samband med ostlig vind. Senare på dagen hade vinden vridit mer mot syd och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,3 meter. På Bottenhavet var det en nordostlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,2 meter.

Sedan var det en lugnare period fram till den 20 då det blåste upp något längs västkusten med en sydvästlig vind på 11 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,4 meter och vid Väderöarna till 2,5 meter.

Den 27 berörde ett lågtryck norra Östersjön och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades på Bottenhavet i samband med en nordostlig vind på 19 m/s. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 3,2 meter. Detta var den näst högsta majobservationen sedan mätningarna startade 2006. De högsta är från 2019 då den signifikanta våghöjden steg till 3,3 meter.
På Östersjön var det en ostlig vind på 14 m/s och vid Huvudskär ost steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter.

Tittar man på maj månads observationer för Väderöarna så var månadens högsta notering på 2,5 meter den näst lägsta sedan mätningarna startade 2005. Den lägsta är från 2016 med 2,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2021. Förstora Bild