Sök publikationer

Jämförelse länsanalyser och scenariotjänst

RapporterKlimatologiKlimat

Länsanalyserna publicerades av SMHI år 2015 (’länsanalyserna’, Sjökvist m.fl. 2015) som följd av regeringsuppdraget att ta fram länsvisa klimatunderlag baserat på resultat från IPCC:s femte vetenskapliga sammanställning (IPCC, 2013). År 2021 publicerade SMHI en ny klimatscenariotjänst …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 70
Författare: Elin Sjökvist, Emil Björck, Daniel Carlsson, Anna Eklund, Karin Jacobsson, Anna Johnell, Johan Södling, Julia Zabori
Publicerad: mars 2023

Algrapport nummer 2, 2023

RapporterOceanografi

Vårblomningen var främst igång i Kattegatt, med höga cellantal av framför allt kiselalgerna Skeletonema marinoi och Thalassiosira nordenskioeldii. Även klorofylltopparna vid Fladen och Anholt (Kattegatt) dominerades av Skeletonema marinoi. Alla stationer hade liknande artsammansättning, men …

 
Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad: mars 2023

Nedströmseffekter från återvätning av dikad skog på torv

RapporterHydrologiHydrologi

Effekten av återvätning av dikespåverkad skog på torv undersöktes här med modellberäkningar för hela Sverige för att se om markfuktighet, grundvattennivå samt nedströms flöden och koncentration av näringsämnena kväve, fosfor och organiskt kol väsentligt kunde påverkas. Studien utfördes genom att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 130
Författare: Sara Schützer, Maria Elenius, Kristina Isberg, Johan Temnerud
Publicerad: februari 2023

SMHI årsredovisning 2022

Årsredovisningar

SMHI årsredovisning 2022

 
Typ:
Publicerad: 22 februari 2023

Operational hydrological forecasting by conceptual models

RapporterHydrologi

The economic consequences of the fluctuations of discharge in the Swedish rivers are substantial. Around 60% of the total demand of electric energy is satisfied by hydroelectric power. The power plants are relying upon the proper operation of reservoirs and thus hydrologic forecasts become …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: HB 32
Författare: S Bergström, M Persson, B Sundqvist
Publicerad: 1978

Vårflodsvolymsprognoser baserade på analys av nederbördskartor

RapporterHydrologi

De metoder för vårflodsvolymsprognoser som hittills använts av SMHI är:
1. Prognoser med en hydrologisk modell (HBV-modellen).
2. Regressionsmetoden.

I denna rapport presenteras en metod som är en utveckling av regressionsmetoden, och ska också i första hand ses som ett alternativ till denna. …


 
Typ: Rapport
Rapportserie: HB 37
Författare: S Jönsson
Publicerad: 1980

Algrapport nummer 1, 2023

RapporterOceanografi

I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. Allt ligger dock till rätta för vårblomning och med tanke på att den brukar starta söderifrån så blir det troligtvis så även i år när vi ser den högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2023

Quantification of population exposure to PM10, PM2.5 and NO2 and estimated health impacts for 2019 and 2030

RapporterRMKMeteorologiKlimat

Concentrations of NO2, PM10 and PM2.5 have been calculated for the whole of Sweden for the year 2019 as well as two scenarios for 2030 in this study. Calculations have been performed using a new methodology, allowing almost seam-less combination of dispersion modelling at regional and urban scale …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RMK 119
Författare: Helene Alpfjord Wylde, Christian Asker, Cecilia Bennet, Bertil Forsberg (Umeå University), David Segersson
Publicerad: januari 2023

Tillämpning av HBV-2 modellen på regleringsmagasin i Ångermanälven

RapporterHydrologi

Rapporten beskriver hur den då utvecklade HBV-2 modellen var framme i ett skede där de praktiska tillämpningarna, framför allt tillrinningsprognoser, testades. Detta gjordes för Kultsjön, Malgomaj och Hetögeln, reglermagasin i Ångermanälvens avrinningsområde.

 
Typ: Rapport
Rapportserie: HB 18
Författare: S Bergström, S Jönsson
Publicerad: december 1977

Statistisk studie för automatisk kalibrering av en begreppsmässig avrinningsmodell

RapporterHydrologi

A conceptual runoff model is studied in this work. Especially the residuals of the model (the differences between the computed hydrograph and the recorded one) are examined. The density function and the autocorrelation function of the residuals are estimated and tested.

The model must be …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RHO 10
Författare: Sören Svensson
Publicerad: december 1977
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår