SVAR 2022

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 131
Författare: Diala Abdoush, Daniel Björkert, Kristina Danielsson, Anna Engblom, Åsa Johnsen, Ola Pettersson
Publicerad:

Sammanfattning

SVAR 2022 innebär betydande förändringar jämfört med tidigare versioner av SVAR, Svenskt Vattenarkiv. Övergången till att använda aktuellt och detaljerat underlag samt att automatisera arbetssättet har resulterat i mer enhetliga produkter som skapas på samma sätt över hela landet. Automatiseringen innebär också att kvalitén blir jämnare i hela datasetet, vilket skiljer sig från tidigare manuella arbetsmetoder.

Huvudfokus för SVAR 2022 har varit att tillgodose vattenmyndigheternas behov av vattenförekomster samt att tillhandahålla underlag till SMHIs hydrologiska modell S-HYPE och till Kustzonsmodellen. Vissa produkter har försvunnit medan andra har tillkommit. Många har också genomgått förändringar, både vad gäller geometri och attribut, med målsättningen att renodla och rensa för att skapa tydligare och mer korrekta produkter. Exempelvis att delavrinningsområden endast begränsas av vattendelare och inte som i tidigare version av strandlinjer. Eller att huvudavrinningsområden endast innehåller huvudavrinningsområden medan de små kustområdena, mellan utloppen, nu återfinns i den nya produkten BARO.

Utbredningen på SVAR 2022 sträcker sig i huvudsak inom Sveriges territorier. Det innebär att produkterna endast är framtagna inom Sveriges territorialgräns. Avrinningsområden har därför inte genererats utanför Sveriges gräns, utländska avrinningsområden har istället laddats ner och anpassats till de svenska längs gränsen. Till skillnad mot tidigare SVAR-versioner sträcker sig nu havsområden endast ut till sjöterritoriets gräns i havet.

Summary

SVAR 2022 brings significant changes compared to previous versions of SVAR, the Swedish Water Archive. The shift towards utilizing current and detailed data, coupled with automated workflows, has led to more consistent products created uniformly across the entire country. Automation has also resulted in a more consistent quality across the dataset, distinguishing it from previous manual methods.

The primary focus of SVAR 2022 has been to meet the needs of water authorities for water bodies and to provide support for SMHI's S-HYPE model and Coastal Zone model. Some products have been discontinued while others have been introduced. Many have also undergone changes, both in terms of geometry and attributes, with the goal of refining and cleaning to produce clearer and more accurate products. For example, drainage basins are now only delimited by watershed boundaries, unlike previous versions where coastlines were also considered. Additionally, main drainage basins now contain only primary drainage areas, while small coastal areas between outlets are now found in the new BARO product.

The coverage of SVAR 2022 primarily extends within Sweden's territories, meaning products are developed solely within Sweden's territorial borders. Drainage basins have therefore not been generated outside Sweden's borders; instead, foreign drainage basins have been downloaded and adapted to the Swedish ones along the border. Unlike previous SVAR versions, marine areas now only extend to the territorial sea boundary in the ocean.