Myrdikning och flöden

Typ: Rapport
Serie: FoU-Notiser Nr 55
Författare: Maja Brandt
Publicerad:

Sammanfattning

I denna rapport har PULS-modellen utnyttjats för undersökning av om och hur dikning påverkar avrinningen. Avrinningsdata har erhållits från SLU från några väl observerade ytor i Värmland. Dikningen har omfattat 8 - 14 % av totala avrinningsområdenas ytor.

Framkörningen av modellen efter dikning med kalibrerad parameteruppsättning före dikning uppvisar inga urskiljbara förändringar i avrinningen för de olika områdena. Eventuella differenser döljs av osäkerheten i modellen.

Studeras specifikt lågvattenföringarna med double-mas s -plottningsanalys, kan man dock urskilja en ökning av lågvattenföring i Letjärn efter dikningen, medan detta inte syns i övriga områden. Plottas högvattenföringarna mot referensområdena, kan man för Torvbråten kanske ana, att de lägre flödena i Torvbråten-området sjunkit efter dikningen, medan de högre topparna inte visar någon urskiljbar förändring. Detta syns inte i de övriga områdena.

Denna analysmetodik visar därför inte på några tydliga förändringar av avrinningen, orsakad av en dikning, som omfattar ca 10 % av avrinningsområdet.