Vattenföringens 10-åriga och 30-åriga fluktuationer under 1900-talet

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden Serie D Nr 12
Författare: R. Melin
Publicerad:

Sammanfattning

Vattenkraftindustrin använder för projektering och teknisk planläggning hydrologiska data beräknade på basis av 30 års observationer. 30 år synes vara en period av lämplig längd. Medelvattenföringarna bör vara ganska lika inom olika 30-årsserier, och det kan förutsättas att de tillfälliga, kortvariga fluktuationerna i perioder av sådan längd blir företrädda på liknande sätt och eliminerade i medeltalet. En 30-årsperiod användes allmänt som normalperiod i klimatologiska och hydrologiska sammanhang. I överensstämmelse med den internationella meteorologiska världsorganisationens rekommendation har SMHI tidigare utgått från perioden 1901-30 som normal för meteorologiska element men har sedan ett par år övergått till perioden 1931-60. Någon ny nederbördskarta som ersätter den tidigare på normalperioden 1901-30 grundade kartan har dock ännu ej framställts. För hydrologiska ändamål har en normalperiod, omfattande tiden 1921-50, använts. En nederbördskarta för samma tid har framställts och utgjort underlag för hydrologiska uppskattningar.

Hur förhåller sig då olika 30-årsserier i hydrologiskt avseende?

Detta är en fråga som nu synes möjlig att besvara med hänsyn till att flera långa serier över vattenföringen finns tillgängliga. Här skall undersökas hur de 30-åriga årsmedelvärdena fluktuerar och famnas därhän, om de framkomna skillnaderna beror på en allmän tendens i avrinningen eller, vilket är troligare, på olika frekvens av våta respektive torra år.