Bilaterala samarbeten

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landets gränser. Ett långsiktigt och strategisk bilateralt samarbete svarar mot gemensamma behov i Sverige och i andra länder, och kan öppna upp för dialog kring andra strategiska kärnfrågor. Det är en del av svensk miljöpolitik.

Bilateralt samarbete är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Samarbetet sker mellan två parter enligt principen att parterna gemensamt står för resurser och kostnader. Inom miljö- och klimatområdet finns ett bilateralt anslag från regeringen. Det ska användas för samarbeten med länder som har stor påverkan på den globala miljön och/eller är av strategisk betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet. Syftet med det bilaterala samarbetet är att:

  • utbyta erfarenheter inom miljöförvaltningsområdet
  • stödja genomförandet av åtaganden gjorda inom EU eller i det internationella konventionsarbetet
  • driva svenska kärnfrågor
  • bygga allianser
  • skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar

Myndighetssamarbete är ett viktigt och konkret inslag i det bilaterala samarbetet. Fyra myndigheter under Miljö- och energidepartementet samarbetar inom anslaget: Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och SMHI.

Anslaget förvaltas av Naturvårdsverket. De beslutade medlen betalas ut till myndigheterna i form av bidrag. Myndigheterna ansvarar för planering och genomförande av samarbetsinsatser inom ramen för de tilldelade medlen. SMHI har de senaste åren deltagit i aktiviteter i Chile, Brasilien, Sydafrika, Indien, Kina och Ryssland inom ramen för bilateralt samarbete.

I vissa fall har flera av myndigheterna valt att engagera sig i bilaterala projekt i samma städer eller regioner i världen för att på så sätt uppnå synergieffekter mellan projekten och öka den gemensamma nyttan som resultaten ger.

Bilaterala samarbeten

Brasilien Chile Colombia Indien Kina Ryssland Sydafrika

Myndighetssamarbete

Naturvårdsverket om bilateralt miljösamarbete Kemikalieinspektionen om bilateralt arbete Havs- och vattenmyndigheten om bilateralt miljösamarbete

Lär dig mer

Forskning

Om SMHIs forskning

På SMHI finns forskning om väder, vatten, klimat och miljöfrågor.

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Forskning inom luftmiljö

På SMHI bedrivs luftmiljöforskning för ökad kunskap om luftkvaliteten och dess påverkan på hälsa, klimat och miljö.

Bilateralt samarbete är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Samarbetet sker mellan två parter enligt principen att parterna gemensamt står för resurser och kostnader. Inom miljö- och klimatområdet finns ett bilateralt anslag från regeringen. Det ska användas för samarbeten med länder som har stor påverkan på den globala miljön och/eller är av strategisk betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet. Syftet med det bilaterala samarbetet är att:

  • utbyta erfarenheter inom miljöförvaltningsområdet
  • stödja genomförandet av åtaganden gjorda inom EU eller i det internationella konventionsarbetet
  • driva svenska kärnfrågor
  • bygga allianser
  • skapa förståelse för varandras positioner i internationella förhandlingar

Myndighetssamarbete är ett viktigt och konkret inslag i det bilaterala samarbetet. Fyra myndigheter under Miljö- och energidepartementet samarbetar inom anslaget: Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och SMHI.

Anslaget förvaltas av Naturvårdsverket. De beslutade medlen betalas ut till myndigheterna i form av bidrag. Myndigheterna ansvarar för planering och genomförande av samarbetsinsatser inom ramen för de tilldelade medlen. SMHI har de senaste åren deltagit i aktiviteter i Chile, Brasilien, Sydafrika, Indien, Kina och Ryssland inom ramen för bilateralt samarbete.

I vissa fall har flera av myndigheterna valt att engagera sig i bilaterala projekt i samma städer eller regioner i världen för att på så sätt uppnå synergieffekter mellan projekten och öka den gemensamma nyttan som resultaten ger.

Bilaterala samarbeten

Brasilien Chile Colombia Indien Kina Ryssland Sydafrika

Myndighetssamarbete

Naturvårdsverket om bilateralt miljösamarbete Kemikalieinspektionen om bilateralt arbete Havs- och vattenmyndigheten om bilateralt miljösamarbete

Lär dig mer

Forskning

Om SMHIs forskning

På SMHI finns forskning om väder, vatten, klimat och miljöfrågor.

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Forskning inom luftmiljö

På SMHI bedrivs luftmiljöforskning för ökad kunskap om luftkvaliteten och dess påverkan på hälsa, klimat och miljö.