Bilateralt samarbete i Colombia

Blå buss på bussgata i Cali, Columbia
The Bus Rapid Transport (BRT) system in Cali, named MIO.

Utsläpp av partiklar och sot samt deras inverkan på luftkvaliteten i Cali-regionen

I Colombia finns en uttalad oro för utsläpp och effekter av små partiklar och sot (Black Carbon, BC) i tätbebyggda stadsområden, främst motiverad av de dokumenterade hälsoeffekter som exponering för PM2.5 (små partiklar) och förbränningspartiklar medför, men också på grund av den uppvärmningseffekt som sotpartiklar i atmosfären bidrar till. Att Colombia tar detta på allvar framträder bland annat i den nya luftkvalitetslagstiftningen där man har skärpt det övre gränsvärdet för PM2.5 i linje med EU-direktivet. Oron visas också genom Colombias aktiva deltagande i Climate and Clean Air Coalitions (CCAC) ansträngningar för att begränsa kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar som sot. Olika colombianska städer och storstadsregioner, bland annat Cali-regionen, har nyligen investerat i instrumentsom mäter sot, detta som ett komplement till de existerande stationsnätverk som omfattar PM2.5 och andra reglerade luftföroreningar.

Sveriges bilaterala samarbeten i Chile och Brasilien med fokus på PM2.5 och BC har presenterats på seminarier och konferenser i Colombia och resultaten har rönt intresse. SMHI fick 2017 en fråga om ett sådant tekniskt samarbete skulle kunna vara genomförbart även för Cali-regionen. En första planeringsfas för ett bilateralt samarbete med Colombia inleddes i Cali i maj 2018. Vid mötet deltog den regionala miljömyndigheten CVC, den kommunala miljöavdelningen DAGMA, Universidad Autónoma de Occidente (UAO) och SMHI. Det beslutades att som ett första steg organisera en internationell workshop med fokus på BC-studier samt erfarenhetsutbyte mellan olika länder och städer gällande övervakning och modellering av små partiklar och sot. Workshopen "Black Carbon in Colombia" arrangerades den 28-30 november 2018 i UAOs lokaler och räknade 46 deltagare från Colombia, Mexiko, Brasilien, Chile och Sverige.

Klicka här för att se de presentationer som  diskuterades vid workshopen ”Black Carbon in Colombia” (på engelska.)