Bilateralt samarbete i Brasilien

Luftmiljö

Utifrån erfarenheter från Chilesamarbetet och med medverkan av chilenska experter har SMHI tillsammans med miljömyndigheten i delstaten Rio Grande do Sul i södra Brasilien genomfört ett pilotprojekt i staden Sapiranga. I projektet har partikelhalter i luft uppskattats med hjälp av mätning och modellering. Resultat från projektet visar att partikelhalter i en liten stad som Sapiranga också kan vara höga, bland annat på grund av vedeldning. Det är viktigt att problemet med höga partikelhalter uppmärksammas och åtgärdas även i mindre och medelstora städer, så att fokus för luftföroreningar inte bara riktas på storstäder. Projektet, som huvudsakligen genomfördes under 2014 och slutredovisades i mars 2015, har rönt stort intresse inom delstaten.

Rapport från luftmiljöprojektet i Sapiranga i Brasilien (på engelska)

Sedan 2015 har SMHI samarbetat med Curitiba kommun, delstaten Paraná’s miljömyndighet samt en rad universitet i staden Curitiba, inom ett projekt med liknande fokus på partiklar och sot. Skillnaden mot Sapiranga-projektet är att Curitiba är en flermiljonstad och huvudstad för delstaten Paraná. Inom projektet, som benämns ParCur (”Particles in Curitiba”), har vi i en första fas med hjälp av öppna data, kompletterande mätningar och modellering undersökt källor till utsläpp av partiklar och sot. Vi har också diskuterat hur Curitiba skulle klara en mer strikt lagstiftning av högsta tillåtna föroreningsnivåer, i linje med vad som idag gäller för Europa och de nivåer som WHO rekommenderar. Resultaten från ParCur’s första fas finns dokumenterade i rapporten nedan.

Report on ParCur phase 1 (10,2 MB, pdf)