Bilateralt samarbete i Sydafrika

Bättre vattenförvaltning för uMngeni-floden

uMngeni-floden i östra Sydafrika är utsatt av ojämn vattentillgång och problem med vattenkvaliteten. Det finns också en stor konkurrens om vattnet från framför allt befolkningen och jordbruket. I området finns ett antal större dammar samt många mindre bevattningsdammar. För att tillgodose vattenbehovet i området överförs vatten i ledningar från ett intilliggande vattendrag, Mooi-floden. Vid flodmynningen ligger den större staden Durban. Lokala myndigheter behöver ett stödsystem som kan ge underlag för planering och beslut kring vattenförvaltningen i området.

Sverige och Sydafrika har inlett ett bilateralt samarbete med målet att skapa ett beslutstödssystem för floder. Sverige representeras av SMHI. I den första delen av projektet har SMHI ställt in den hydrologiska beräkningsmodellen HYPE för uMngeni-flodens avrinningsområde och samlat in de data om floden som finns tillgängliga tillsammans med forskare från University of KwaZulu-Natal. Den första fasen av arbetet summeras i rapporten “Source to sea: tracing causes of water quality problems and evaluating potential mitigation options. Case study of uMngeni river, South Africa”. I andra steget, har SMHI tillsammans med lokala representanter finkalibrerat modellen och använt den för att ta fram olika scenarier som kan användas som beslutsunderlag i vattenförvaltningen, vilket redovisas i rapporten "Evaluating the Impact of Scenarios in Greater uMngeni Area, South Africa " nedan. Ytterligare scenarier inklusive klimatförändringar och ytterligare modellförbättringar planeras i nästa steg. Projektet pågår till och med 2018.

Source to sea: tracing causes of water quality problems and evaluating potential mitigation options. Case study of uMngeni river, South Africa. December 2016. (1,2 MB, pdf)

Evaluating the Impact of Scenarios in Greater uMngeni Area, South Africa. December 2017 (6,5 MB, pdf)

Luftmiljö

Sverige och Sydafrika har skapat en bi-nationell kommission (Bi-national Commission, BNC), där gemensamma frågor inom bland annat forskning diskuteras och utvecklas. Arbetet i BNC bedrivs framför allt inom ett antal kommittéer. Vid ett BNC-möte i Stockholm inrättades en ny kommitté kring miljö, vatten och energi ”Committee on Environment, Water and Energy”. Där lyftes SMHIs arbete inom luftmiljö, vatten och klimat fram som områden där länderna kan fortsätta att utveckla sitt samarbete.

Under 2015 arbetade SMHI med kartläggning av luftföroreningsnivån i utvalda städer i Sydafrika för att kunna studera negativ hälsopåverkan i utsatta grupper. SMHI deltog också i en delegationsresa till Sydafrika i mars 2015 tillsammans med Sveriges miljöambassadör och representanter för andra svenska myndigheter. Under resan knöts värdefulla kontakter mellan SMHI och forskare och myndighetspersoner i Sydafrika.