Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCF)

Utöver långlivade klimatpåverkande ämnen, som exempelvis koldioxid, är även kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (Short-Lived Climate Forcers, SLCF) av betydelse för jordens klimat. Vissa av dem har också betydande hälsoeffekter och effekt på vegetation och grödor.

SLCF påverkar både klimat och hälsa

Aerosolpartiklar och troposfäriskt ozon (O3) är klimatpåverkande ämnen som har erkänt negativa effekter på människors hälsa. Halterna i atmosfären av dessa ämnen har under lång tid ökat och därför har åtgärder diskuterats för att minska utsläppen från mänskliga aktiviteter. Aerosoler är fasta partiklar, såsom sot eller pollen, eller vätskedroppar, till exempel dimma, som svävar i atmosfären.

Ozon, metan och fluorkolväten (HFC) är gaser som länge har varit kända som växthusgaser, men på senare år har forskning visat att även aerosolpartiklar har en stor inverkan på jordens strålningsbalans. 

Sotpartiklar

Sotpartiklar absorberar solstrålningen i atmosfären och har en uppvärmande effekt i atmosfären men en avkylande effekt på jordytan.

Sot består till stor del av "svart kol", på engelska "Black Carbon" (BC). Namnet kommer av den kraftiga absorptionen av ljus i de synliga våglängderna. När sotet faller ner på snö eller is ändras jordytans albedo och mer solljus absorberas. Det leder till en ökad uppvärmning av polarområdena och till exempel Himalaya, samt en snabbare avsmältning av snö och is.

Albedo beskriver hur stor andel av det inkommande solljuset som reflekteras av jordytan, en ökning av albedot betyder alltså att mer ljus reflekteras.

Albedoeffekten
Albedoeffekten. Olika typer av ytor reflekterar olika mycket av den kortvågiga solstrålningen.

Vinster både för klimat och hälsa

Betydande synergieffekter kan uppnås mellan klimat och hälsa om halterna av sot och ozon kan minskas i atmosfären. Då spridningen av SLCF är begränsad i tid och rum kommer effekterna av en minskning märkas inom några dagar och i den region där åtgärderna genomförs.

Den positiva effekten blir en förbättrad luftkvalité i regionen. men också en tillfällig bromsning av den globala uppvärmningen.

På så sätt kan värdefull tid vinnas för att den nödvändiga minskningen av koldioxid i atmosfären ska börja ha effekt. Åtgärder för att minska koncentrationen av SLCF i atmosfären kan inte ersätta minskningar i koldioxidutsläppen, men utgör ett komplement.