Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP)

Utöver långlivade klimatpåverkande ämnen, som exempelvis koldioxid, är även kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (Short-Lived Climate Pollutants, SLCP) av betydelse för jordens klimat. Vissa av dem har också betydande hälsoeffekter och effekt på vegetation och grödor.

SLCP påverkar både klimat och hälsa

Aerosolpartiklar och troposfäriskt ozon (O3) har erkänt negativa effekter på människors hälsa. Halterna i atmosfären av dessa ämnen har under lång tid ökat och därför har åtgärder i olika omfattning diskuterats för att minska utsläppen från mänskliga aktiviteter.

Ozon, metan och fluorkolväten (HFC) gaser har länge varit kända som växthusgaser, men på senare år har forskning visat att även aerosolpartiklar har en stor inverkan på jordens strålningsbalans. 

Speciellt intresse för sotpartiklar

Speciellt intresse har visats för sotpartiklar som absorberar solstrålningen i atmosfären och då har en uppvärmande effekt i atmosfären men en avkylande effekt på jordytan.

Sot består till stor del av "svart kol", på engelska "Black Carbon" (BC). Benämningen kommer av den kraftiga absorptionen av ljus i de synliga våglängderna. Om sedan sotet faller ner på snö eller is ändras albedot och mer solljus absorberas vilket leder till en ökad uppvärmning av polarområdena och till exempel Himalaya, samt en snabbare avsmältning av snö och is.

Albedo beskriver hur stor andel av det inkommande solljuset som reflekteras av jordytan, en ökning av albedot betyder alltså att mer ljus reflekteras.

Vinster både för klimat och hälsa

Betydande synergieffekter kan därför uppnås mellan klimat och hälsa om halterna av sot och ozon kan minskas i atmosfären. Då spridningen av SLCP är begränsad i tid och rum kommer effekterna av en minskning märkas inom några dagar och regionalt där åtgärderna genomförs.

Den uppenbara positiva effekten blir en förbättrad luftkvalité för befolkningen i regionen. En ytterligare positiv effekt är att den pågående globala uppvärmningen åtminstone tillfälligt skulle kunna bromsas.

På så sätt skulle värdefull tid vinnas för att den nödvändiga minskningen av koldioxid i atmosfären ska börja ha effekt. Så åtgärder för att minska koncentrationen av SLCP i atmosfären kan inte ersätta minskningar i koldioxidutsläppen, men utgör ett komplement.