Sot

Sotpartiklar i atmosfären har en erkänt skadlig effekt på hälsan. På senare tid visar forskningsresultat att sotpartiklar även har en betydande påverkan på atmosfärens strålningsbalans. Åtgärder för att minska sot i atmosfären kan därför innebära positiva synergieffekter mellan klimat och luftmiljö.

Svart kol eller på engelska Black Carbon (BC) finns som aerosolpartiklar i atmosfären och utgör en stor del av sot. Sot är inte en växthusgas. Istället värmer sot upp atmosfären genom att absorbera solljus och hindrar därigenom en del av solljuset från att nå marken.

Sotaerosol
Exempel på en sotaerosol bestående av 1000 små primära partiklar (monomerer).

Sot och andra aerosolpartiklar släpps ut från många vanliga utsläppskällor, som bilar och lastbilar, bostäder, spisar, skogsbränder och vissa industrier. Sot har en stark värmande effekt i atmosfären , svärtar snö när det deponeras, och påverkar molnbildning.

Andra partiklar kan har en nedkylande effekt i atmosfären, och alla partiklar påverkar molnbildning. Förutom sin klimatpåverkan, är antropogena partiklar också kända för att ha en negativ inverkan på människors hälsa.

Sot bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen, trä och annan biomassa. Fullständig förbränning skulle innebära att allt kol i bränslet omvandlas till koldioxid (CO2). I praktiken är förbränningen aldrig fullständig och CO2, kolmonoxid (CO), flyktiga organiska föreningar (VOC), partikulärt organiskt kol (POC eller bara OC) och svart kol-partiklar bildas alltid.

Det finns en nära relation mellan utsläpp av svart kol (BC)(värmande) och OC (kylande). De släpps alltid ut tillsammans, men i olika proportioner för olika källor. På samma sätt kommer åtgärder för att minska utsläppen ha olika effekt på förhållandet BC/OC.

Benämningen svart kol (BC) hänvisar till det faktum att dessa partiklar absorberar synligt ljus. Denna absorption påverkar jordens strålningsbalans och leder slutligen till en uppvärmning. Bidraget från uppvärmningen av 1 gram svart kol sett över en period på 100 år har uppskattats till vara från 100 till 2 000 gånger högre än 1 gram CO2.

En viktig aspekt av svart kol-partiklar är att deras livslängd i atmosfären är kort, dagar till veckor, varför utsläppsminskningar har omedelbara fördelar för klimat och hälsa.

Källa: Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone, Summary for Decision Makers, UNEP.