Vad är isdygn och frostdygn?

Isdygn och frostdygn är två klimatologiska begrepp som används både av SMHI och media. Men den exakta betydelsen kanske inte är helt självklar.

Frost i gräs

Med isdygn menas att temperaturen inte överstiger 0,0°C under dygnet. Egentligen avses då inte ett kalenderdygn utan det så kallade temperaturdygnet. Temperaturdygnet sträcker sig från klockan 19 (klockan 20 svensk sommartid) föregående dygn till klockan 19 (klockan 20) innevarande dygn.

Isdygn är inte alls något ovanligt. Mitt i vintern är det i åtminstone norra Sverige snarare mer regel än undantag att temperaturen inte når upp till noll. I norra Norrland har man i genomsnitt (normalperioden 1961-90) 100-150 isdygn per år. Vid Skånes kuster är det normalt med 20-30 isdygn per år.

Nationella isdygn

Ett uttryck som dykt upp på senare år är så kallade "nationella isdygn". Det betyder att samtliga stationer i Sverige har isdygn samtidigt.
 

Maximitemperatur i Sverige den 11 januari 1987
Ingenstans i Sverige gick temperaturen högre än -8,8°C den 11 januari 1987 vilket är det kallaste nationella isdygnet som observerats under perioden 1945-2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Under milda vintrar kan det hända att vi inte har något enda nationellt isdygn i Sverige. Mildvintrarna 1988-1993 bjöd inte på ett enda nationellt isdygn. Den vinter som uppvisat flest isdygn är 1946/47 med 32 sådana följt av vintern 1969/70 med 24 och 1965/66 med 23 stycken. Statistiken sträcker sig tillbaks till 1945/46. Före 1961 saknas dock en del data i databasen. När dessa data har digitaliserats och därmed finns tillgängliga i databasen kan statistiken förändras något.

Flest isdygn i rad är 10 stycken mellan 21 februari och 2 mars 1947 och mellan 11 och 20 februari 1970.

Det kallaste nationella isdygnet som observerats under perioden 1945/46 - 2019/20 är den 11 januari 1987. Ölands södra grund var varmast den aktuella dagen och mätte som högst -8,8°C, se karta.

År 1973 var det ett nationellt isdygn så tidigt på säsongen som den 1 december. År 1978 hade vi ett nationellt isdygn så pass sent som den 22 mars. Det är de kända ytterligheterna när det gäller tidiga och sena nationella isdygn i Sverige.

Vanligast i början av året

Nedan ser vi hur antal nationella isdygn varierat sedan vintern 1945/1946. De två senaste vintrarna, 2018/2019 och 2019/2020, förekom inga nationella isdygn.

Antal nationella isdygn 1945/46 - 2019/20
Antal nationella isdygn 1945/46 - 2019/20 Illustration SMHI Förstora Bild

Nationella isdygn är som mest frekventa under februari följt av januari vilka även statistiskt sett är de kallaste månaderna, se figur nedan. Från figuren ser vi också att det är ovanligt med nationella isdygn före mitten av december eller efter mitten av mars.

Antal nationella isdygn under olika dygn under vintrarna 1945/46 - 2019/20
Antal nationella isdygn under olika dygn under vintrarna 1945/46 - 2019/20 Illustration SMHI Förstora Bild

Frostdygn

Med frostdygn menas att dygnets minimitemperatur är -0,1°C eller lägre. Precis som när det gäller isdygn så är det det så kallade temperaturdygnet (19-19) som avses.

Det normala antalet frostdygn per år (gällande referensperioden 1961-90) varierar mellan cirka 75 stycken vid Skånes kuster till drygt 240 stycken i nordvästra Norrland.

Under sommarhalvåret är det naturligare att tala om frostnätter eftersom det då främst är nattetid man kan förvänta sig frost. I den här statistiken behandlas dock frostnätter och frostdygn på samma sätt.

Jämviktsläget 0,0°C

Jämviktsläget 0,0°C för vatten i fast och flytande form behandlas som synes lite olika i definitionen av isdygn respektive frostdygn.

Det kan tolkas så att temperaturen måste överstiga jämviktsläget för att isdygnet ska upphöra, medan temperaturen måste understiga jämviktsläget för att frost ska uppträda.