Tropiska nätter och tropiska dygn

När temperaturen inte understiger 20° under natten kallas det för tropisk natt. Om den inte sjunker under 20° under hela dygnet kallas det följdenligt tropiskt dygn. Sådana är vanligast i kustnära områden under sensommaren när mycket värme hunnit lagras i vattnet.

När temperaturen inte understiger 20°C under hela natten kallas det för tropisk natt. Detta fenomen förekommer vanligast när fuktig luft strömmar in under senare delen av sommaren. Då är vattnet i hav och sjöar som varmast och den högre luftfuktigheten dämpar utstrålning av värme. I inlandet förekommer därför sällan tropiska nätter. Även innerstäder där gator och huskroppar magasinerar värme ger goda förutsättningar för tropiska nätter.

Tropiska nätter förekommer ofta i samband med värmeböljor. SMHI definierar värmebölja som ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25,0°C minst fem dagar i sträck”. Värmeböljor har negativa effekter på hälsan och i kombination med tropiska nätter kan effekterna bli allvarligare.

Tropisk natt och tropiskt dygn

Med tropisk natt menas egentligen att temperaturen inte sjunker under 20° under natten (20-08 svensk sommartid). Med tropiskt dygn menas att temperaturen inte sjunker under 20° under hela temperaturdygnet (klockan 20-20 svensk sommartid). Oftast är det ingen skillnad men en kraftig eftermiddagsskur kan sänka temperaturen under det som uppmätts under natten.

Av praktiska skäl utnyttjas oftast tropiska dygn i statistiken, bland annat därför att många stationer tidigare bara avläste minimitemperaturen en gång per dygn, på kvällen.

Hur ofta förekommer tropiska nätter?

Det är det storskaliga väderläget i kombination med lokala förutsättningar som bestämmer om och när en tropisk natt inträffar på en viss plats. Vi får därför stora lokala och regionala variationer mellan norr och söder, kust och inland. Vi har här valt att förenkla det hela genom att bortse från dessa skillnader och visualisera hela Sverige på en gång.

Tropiska dygn har förekommit under de flesta år i Sverige, men under varma somrar som 1997, 2002 och 2018 har antalet observationer varit som högst (figur 1). Det är även under just dessa varma somrar, 1997, 2002 och 2018, som vi också upplevt några av våra mest intensiva värmeböljor.

Under ett tropiskt dygn har dygnets lägsta temperatur varit minst 20,0°C på en eller flera av SMHIs väderstationer. .

2017 var det inte ett enda tillfälle då någon station i Sverige noterade ett tropisk dygn, medan det under 2018 var 27 stycken. År 2014 förekom 20 dygn men mest antal var det 1997 då det var 30 stycken. Varje dygn det året från den 8 augusti till och med den 3 september var det ett tropisk dygn i Sverige, 27 stycken i rad.

Antal tropiska dygn per år under perioden 1945-2023
Figur 1. Antal tropiska dygn per år under perioden 1945-2023. Referensperiod 1961-1990. Av praktiska skäl är diagrammet baserat på dygnets minimitemperatur i stället för nattens minimitemperatur, vilket dock inte påverkar helhetsbilden. Förstora Bild

Det är stora variationer i antalet tropiska dygn mellan olika år, då till exempel rekordsommaren 1997 åtföljdes av en sommar helt utan tropiska dygn. Det kan ändå nämnas att under den aktuella perioden (1945-2023) så har intervallet mellan år då minst ett tropiskt dygn inträffat minskat. Detta ligger helt i linje med vad klimatmodellerna visar i sina framtidsscenarier (se avsnitt nedan).

Under perioden 1945-1960 saknas ännu en del stationers observationer i SMHIs databas varför antalet tropiska dygn kan komma att ändras under denna period när data från fler stationer förs in i databasen

Tidiga och sena tropiska dygn

Tropiska dygn inträffar oftast under den senare delen av sommaren (juli-augusti) då solen haft tid att värma upp vattnet i våra större sjöar och hav. Omkring månadsskiftet mellan juli och augusti är den tid då flest tropiska dygn har observerats (figur 2). De på året tidigaste tropiska dygnen har noterats på Vinga den 3 juni 2018 och vid Kullen den 4 juni 1982. Den senaste på året är från Ölands norra udde den 5 september 2002.

Antal tropiska dygn under olika datum 1945-2023
Figur 2. Antalet år med tropiska dygn för olika datum under perioden 1945-2023. Diagrammet är baserat på dygnets minimitemperatur i stället för nattens minimitemperatur, vilket dock inte påverkar helhetsbilden. Förstora Bild

Varmaste tropiska nätterna på Kullen och Östergarnsholm

I tabellen nedan visas de varmaste tropiska dygnen som förekommit i Sverige mellan 1945 och 2023.

Varmaste tropiska nätterna i Sverige 1945-2023
Station Minimitemperatur Datum
Kullen  23,7° 10 aug 1975
Östergarnsholm 23,7° 2 aug 2018
Gotska Sandön 23,6° 4 aug 2014
Utklippan 23,6° 1 aug 2018
Hoburg 23,6° 2 aug 2018
Utklippan 23,5° 2 aug 2018

De högsta noteringarna i Norrland sedan 1945 är från Älvsby skogsskola i Norrbotten med 23,0° den 28 juli 1957 samt från Rödkallen och Storön utanför Norrbottenskusten med 22,6º den 26 juli 2014.

Det högsta värdet i Norrlands inland är 22,3º vid Frösön den 3 juli 1968 (figur 3).

Dygnets lägsta temperatur [°C] natten till 3 juli 1968.
Figur 3. Dygnets lägsta temperatur [°C] natten till 3 juli 1968. Förstora Bild

Vanligast med tropiska nätter längs kusterna

Tropiska nätter är vanligast från västkusten upp till Södermanlandskusten. Där har många stationer under de senaste 50 åren i genomsnitt vart tredje år haft minst en tropisk natt. Tropiska nätter förekommer även längs hela Norrlandskusten.

Nedan visas en tabell med de år och orter som haft flest antal tropiska nätter och en annan tabell som visar åren och platserna för de längsta sammanhängande perioderna med tropiska dygn mellan 1945 och 2023. Näsudden, som ligger på södra Gotland, innehar för närvarande toppnoteringarna både för flest antal tropiska nätter under ett och samma år samt för längsta sammanhållna period av tropiska nätter. Noterbart är också att alla fallen nedan observerats under generellt varma somrar.

Flest antal tropiska dygn under ett år (1945-2023)
Station Antal År
Näsudden 19 1997
Landsort 18 2018
Svenska Högarna 17 2018
Utklippan 17 1997
Station Antal dygn År
Längsta sammanhängande period med tropiska dygn (1945-2023)
Näsudden 15 1997
Utklippan 11 2018
Landsort 11 2018

Antalet tropiska nätter kommer att öka

I ett varmare klimat är det naturligt att även antalet tropiska nätter kommer att öka. Störst är den förväntade ökningen I Götalands och Svealands kustområden. Det vill säga de områden där vi redan i dag har flest antal tropiska nätter.

Med ett måttligt utsläppsscenario tyder våra klimatscenarier på att tropiska nätter i slutet av detta århundrade kan bli ett mer eller mindre årligt förekommande fenomen även i inlandet, där tropiska nätter i dag är sällsynta eller obefintliga.

I fjälltrakterna väntas dock tropiska nätter fortsatt vara i stort sett obefintliga annat än i slutet av seklet med det allra kraftigaste utsläppsscenariot.

Klimatscenarier tropiska dygn