Vattentemperatur i sjöar

Sjöar värms till största delen upp av omgivande luft och solens strålar. Detta varmare ytvatten blandas sedan ned i sjön. 

Illustration
Temperaturens variation över ett år, från ytan till djupet i Locknesjön i Jämtland. Förstora Bild

Vatten har den unika egenskapen att det är som tyngst vid fyra grader Celsius. I och med årstidsväxlingarna driver det här en omblandning av vattnet i sjöar. Denna cirkulation påverkar vattnets kvalitet och är ofta en förutsättning för att livet i sjöarna ska må bra.

Temperaturskiftningarna under året driver cirkulationen

Nedan beskrivs övergripande hur de olika årstiderna påverkar sjöns skiktning och cirkulation. Detta varierar naturligtvis mellan var i Sverige sjöarna ligger. I södra Sverige uteblir isläggning ofta. Sjöars storlek, djup, siktdjup, utsatthet för vind och genomströmning påverkar också hur vattnet blandas. 

På vintern är det varmast vid botten

Om det är kallt på vintern kyls ytvattnet av och blir lättare än det djupare vattnet. En skiktning uppstår. När ytvattnet fortsätter kylas, lägger sig isen om temperaturen når under 0 grader och förhållandena är de rätta.

Under vintern kan temperaturen öka i sjöns djupare delar på grund av att värme som finns lagrat i sjöns sediment avges till vattnet.

Hydrolog Fredrik förklarar hur sjöars cirkulation varierar med årstiderna.

Vårcirkulation blandar om inför skiktning under sommaren

Efter islossningen på våren värms ytvattnet  så att  vattnet får jämn temperatur och det sker en omblandning av sjöns vatten. Detta kallas vårcirkulation. 

När sjöns ytvatten värms upp, blir det lättare än vattnet längre ner. Det bildas en skarp gräns, ett så kallat språngskikt, mellan varmare ytvatten och kallare djupvatten. Stark vind eller en stor genomströmning i sjön kan göra att språngskiktet blir mer diffust eller försvinner.

Med hjälp av vind och vågor blandas ytvattnet ner till allt större djup. Språngskiktet sjunker under sommaren. I medelstora sjöar ligger språngskiktet under högsommaren på mellan 5 och 20 meters djup. 

Höstcirkulation

På hösten kyls sjöarnas ytvatten och blir därigenom tyngre och börjar sjunka. Vid fortsatt avkylning bildas ett allt djupare övre skikt med enhetlig temperatur. Genom vindens inverkan sker en omblandning och vattentemperaturen blir så småningom jämn i hela vattenmassan. 

Vid denna så kallade höstcirkulation transporteras syrerikt ytvatten ner till djupare delar av sjön. Vindomblandningen och avkylningen fortsätter tills ytvattnets temperatur sjunker under 4 grader Celsius.

Illustration över skitning över året
Illustration SMHI Förstora Bild

Sjöars vattentemperatur i framtida klimat

I ett varmare klimat påverkas denna regelbundna omblandning av sjövattnet. De största förändringarna är att:

  • vattentemperaturen stiger i hela vattenmassan under hela året.
  • sommarskiktningen sker under en längre period och förflyttas djupare ned i sjön.
  • isläggning uteblir eller sker under en kortare period. I vissa fall kan detta innebära att det inte sker någon skiktning alls vintertid. 

Allt detta påverkar det biologiska livet i sjön. Risken för syrefria bottnar ökar. Fiskar påverkas av varmare vatten och att isläggning uteblir.