Mätning av Hornavan – Sveriges djupaste sjö

Hornavan är Sveriges uppmätt djupaste sjö. Det finns en karta redan från sent 1800-tal men då siffrorna på denna är svåra att tolka gjorde SMHI en kontrollmätning. Det visade sig att Hornavan sannolikt inte är så djup som vi trott även om den fortfarande är Sveriges djupaste sjö.

Solnedgång över sjö
Hornavan i juli månad.

När Svenskt sjöregister publicerades 1996 skapades en databas med ambitionen att lagra data om alla Sveriges sjöar på ett enhetligt sätt. I rapporteringen av detta gedigna arbete presenterades en del statistik och så även gällande sjödjup. 

Med 221 meter är Hornavan Sveriges djupaste sjö. Djupet är hämtat från en karta från slutet av 1800-talet, där djupsiffrorna är lite svåra att tolka. Därför förekommer olika djup i olika skrifter. En ny djupmätning kommer att ske i den djupaste delen av sjön för att klargöra hur djup Sveriges djupaste sjö egentligen är.
Svenskt Sjöregister (1996)
Svartvit målning
Hornavans djupkarta med utsnitt över de djupare delarna. Förstora Bild

Kontrollmätning av Hornavan

En kontrollmätning av Hornavans djupaste del genomfördes vid två tillfällen, september 1996 och april 1997. Planen var att först mäta med ekolod för att ringa in de djupaste partierna. Sedan gjordes en mätning med Saturnuslod. Denna gjordes punktvis, men djupmätningarna blir mer tillförlitliga än ekolod i de fall kunskap om temperaturens variation mellan ytan och botten saknas.

I förväg bearbetades befintliga djupkartor och man hade också kontakt med Skellefteälvens regleringsföretag. Det djupaste området som var intressant för mätningar ringades in; området mellan Vaxnäs och Högheden. 

SMHI fick låna ekolod  av märket Ekolod Atlas Deso 20 av Sjöfartsverket. Ekolodet hade flera mätområden och kunde anpassas för Hornavans djuphålor. Två svängare användes för att säkerställa lodrät mätning. 

Gammalt fotografi. Gummibåt och utrustning.
Båten och den utrustning som användes vid mätningen 1996. Foto Nils Sjödin Förstora Bild

De första mätningarna genomfördes över flera tvärsektioner över sjön. Resultatet visade att botten vid de största djupen var relativt platt och att maxdjupet låg nära 210 m. 

Svart linje på rutpapper
En av transekterna från ekolodningarna som genomfördes i september 1996.

Mätningar för detaljerade punktvisa lodningar med Saturnuslod planerades sedan för två områden. Dessa gjordes från isen april 1997. För positionering användes GPS, men mellan mätpunkterna användes mätlina. Lodningarna bekräftade de tidigare mätningarna som gjordes med ekolod. Hornavans djupområden mellan Vaxnäs och Högheden är cirka 210 meter djupa och de djupaste delarna har en platt bottenprofil. 

Sammanställning av data och framtagande av djupkarta

Arbetet blev av olika anledningar liggande men har nu tagits upp igen, och en sjökarta över det djupaste området mellan Vaxnäs och Högheden har skapats. Värdena i kartan visar Hornavans djup vid dämningsgräns.

Innan den nya sjökartan publicerades genomfördes dock en ytterligare kontrollmätning.

Karta
Framtagen sjödjupskarta över Hornavans djupare delar. Förstora Bild

Kontroll av mätningen 2023

16 mars 2023 visade SMHIs kontrollmätning av Hornavans djupaste del att bottenprofilen är plan och att maxdjupet ligger kring 210 meter. Mätningen bekräftar resultaten från 90-talet och SMHI kan därmed publicera den nya sjödjupskartan. 

Den senare mätningen gjordes punktvis med tryckgivare vilket ger ett säkert värde på djupet. Tryckgivaren mäter trycket av vattnet lodrätt ovan och justerar dessutom för förändringar i vattnets densitet som beror på temperaturen.

Blå himmel över istäckt sjö och man i orange overall vid scotoer
Kontrollmätning av Hornavan genomfördes 16 mars 2023. Foto Emil Söderström

Faktaruta: SMHI och sjödjupsmätningar

I uppdraget att beskriva Sveriges hydrologi har SMHI kommit att förvalta närmare 10 000 sjödjupskartor vilka har använts för att beskriva sjöars djup och volym. SMHI tar tacksamt emot djupkartor, digitaliserar dessa och volymbestämmer sjöarna i mån av resurser.

SMHI genomför ytterst sällan egna djupmätningar. Ansvar för information om sjödjup ligger hos Sjöfartsverket där fokus hamnar på statligt vatten och vatten av intresse för sjöfart. Att SMHI förvaltar sjödjupskartor genomförs alltså i god myndighetssamverkan.