Svenskt sjöregister. 2 delar

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 71
Författare: Svenskt Vattenarkiv
Publicerad:

Sammanfattning

I allmänhet är vi kanske inte medvetna om mängden av sjöar i vårt land, men var vi än färdas så syns ofta glittrande vattenspeglar i landskapet och många i vårt land har minnen som är förknippade med "egna" bad- eller fiskesjöar.
Hur skall vi kunna beskriva exakt vilken "vår sjö" är och var den ligger?

Om den heter Långtjärnen finns det över 600 andra sjöar att välja på. Långtjärnen är Sveriges vanligaste sjönamn. Ännu vanligare är dock de
39 900 namnlösa sjöarna.

Svenskt sjöregister är en databas som skapats för att på ett enhetligt sätt definiera och lokalisera en sjö och därmed kunna lagra och utnyttja information om mätningar, aktiviteter och verksamheter olika myndigheter och intresseorganisationer emellan. ldentifieringskoden i registret är sjöarnas läge i syd-nordlig och väst-östlig riktning, definierad genom x- och y-koordinaten för sjöns utlopp i Rikets koordinatnät. Till varje sjö i registret finns topografiskt kartblad, huvudavrinningsområde, kommun och län registrerat. I databasen finns även namn, areal, volym, medel- och max-djup samlat, då information om detta finns på SMHI. Beskrivning av databasens tabeller finns i bilaga 4.

Namn och sifferuppgifter i denna rapport är hämtade från Svenskt vattenarkivs register om inget annat anges. Dessa register kompletteras och rättas fortlöpande, då felaktigheter eller förändringar påpekas eller upptäcks.

SMHis förhoppning är att denna rapport framför allt skall komma till användning för att identifiera sjöar, men även att informera om vilka sjöar som har djupkartor insamlade i SMHis djupkartearkiv, med åtföljande arealer, djup och volymer, samt att ge en översikt över det stora antalet sjöar som finns i Sverige.