Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Havsvattenstånd 2018

Oceanografi

År 2018 startade med höga vattenstånd med nivåer på flera decimeter över det normala på samtliga platser runt Sveriges kust. Under våren sjönk nivåerna till långt under det normala för i stort sett alla platser på grund av det kalla högtrycksbetonade väderläget. Årets högsta vattenstånd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2018

Hydrologi

Vattenflödena var under 2018 var extrema med både höga flöden och låga flöden. Vårfloden var extremt höga i delar av norra Svealand och Norrland. Därefter följde en sommar och höst med torka som gav mycket låga flöden i nästan hela Sverige. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2018

Hydrologi

Mälarens vattennivåer har under året varit de lägsta sedan 1989. Vänern hade lägsta vattennivå sedan 2003. Vättern och Hjälmaren har varit låga men något högre än under 2017. Vattennivån Siljan var normal fram till slutet på året, men i december sjönk vattennivåerna till mycket under det normala. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2018

Oceanografi

Årets summerade utflöde var 645 km3, vilket är något större än medelvärdet för perioden 1977-2017 (623 km³). Under 2018 skedde två inflöden som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växplanktonsituationen 2017

Oceanografi

Växtplanktonåret på västkusten var lite ovanligt. Den vanliga vårblomningen med dominans av kiselager ersattes av det för fisk skadliga flagellatsläktet Pseudochattonella. Släktet fortsatte förekomma i höga tätheter fram till april-maj. Årets cyanobakterieblomning började rekordtidigt. Som helhet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2017-18

Hydrologi

På sjöar i södra Sverige la sig isen ovanligt sent issäsongen 2017-2018 och i norra Sverige gick isen upp ovanligt tidigt. Det gjorde att perioden med is på sjöar blev kortare än normalt i hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2017-2018

Hydrologi

Snötäcket i norra Sverige var ovanligt stort, speciellt längs den södra Norrlandskusten och i Dalarna. En mycket snabb snösmältning i maj ledde till en rejäl vårflod i stora delar av norra Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2017-2018

Oceanografi

Isvintern 2017-2018 inleddes redan i början av november, då den första isen lade sig i inre skyddade vikar i norra Bottenviken. Maxisutbredningen nåddes den 5 mars med nära 175 000 km2. Isvintern får anses som normal både vad gäller längd och maxisutbredning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2017

Oceanografi

Årets summerade utflöde var 736 km3, ungefär 100 km3 större än medelvärdet för perioden 1977-2016 (625 km³). Under 2017 skedde inga inflöden som var så pass stora och salta att de nådde Östersjöns djupvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillrinningen till haven 2017

Hydrologi

Den totala tillrinningen till haven 2017 var ca 5760 m3/s vilket är 1 % över medelvärdet för perioden 1961-1990. I norra Sverige var tillrinningen stor under årets första månader och likaså under hösten. I södra Sverige var det lägre tillrinning än normalt hela vintern, våren och sommaren. Under …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier