Östersjöns in- och utflöden 2018

Årets summerade utflöde var 645 km3, vilket är något större än medelvärdet för perioden 1977-2017 (623 km³). Under 2018 skedde två inflöden som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra och Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Årets summerade in- och utflöde till Östersjön genom Öresund blev 289 km³ (in) respektive 645 km³ (ut). Medelvärden för inflöde och utflöde under perioden 1977-2017 är 318 km³ (in) respektive 623 km³ (ut). Under 2018 var alltså inflödet något mindre än normalt och utflödet något större än normalt för perioden. Det ackumulerade flödet över året (dvs utflöde minus inflöde) är alltid ett nettoflöde ut ur Östersjön och visas som negativa siffror i figur 1.

SMHI beräknar flödet genom Öresund baserat på vattenståndsskillnader mellan två vattenståndsstationer som är placerade i norra delen av Öresund (Viken) samt södra delen (Klagshamn). Resultatet presenteras i realtid på SMHIs hemsida. www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Oresund.html

Inflöde Öresund 2018

Få inflöden under hela året

I regel sker de största inflödena av vatten till Östersjön under höst- och vinterperioden. Under 2018 var det totala inflödet mindre än normalt men de inflöden som skedde kom som vanligt under höst och vinter. Vid en beräkning av ackumulerat inflöde respektive utflöde per vecka (figur 2) är det tydligt att det generellt är något lägre aktivitet under sommarmånaderna (tunna linjer visar medelvärden för 1977-2017). Under hela året var det endast ett par tillfällen med inflöden större än 15 km³.

Vi ser de två största inflödena under året som toppar på omkring 20 km3 i den tjocka blå linjen i mitten på september och början på december i figur 2, markerat med röda cirklar. Under våren och sommaren skedde endast mindre inflöden, vilket är normalt för årstiden. Eftersom figuren visar ackumulerat inflöde per kalendervecka fångas inte alltid en hel inflödesperiod in vid beräkningen och korta men kraftiga inflöden syns därför inte alltid i en sådan figur.

In- och utflöde Öresund veckovis 2018
Figur 2. Veckovis ackumulerat in- och utflöde genom Öresund i km³ för 2018 och medelvärden för 1977-2017. Inflöden för 2018 (tjock blå linje, röda cirklar markerar de två största inflödena under året) och medelvärden för 1977-2017 (tunn blå linje) samt utflöden för 2018 (tjock grå linje) och medelvärden för 1977-2018 (tunn svart linje).

Större inflöden betydelsefulla

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att 100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under omkring en månads tid. Samtidigt strömmar dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste riktigt stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. Under perioden 2015-2016 skedde en serie små och medelstora inflöden som kunnat spåras i Egentliga Östersjöns djupvatten. Under 2017 inträffade inget större inflöde och även under 2018 var inflödena få och små. Dock medförde det inflödet som inträffade i september 2018 att syreförhållandena, som var mycket allvarliga i Österjsön djupvatten under sommar och höst, tillfälligt förbättrades i de södra delarna av Egentliga Östersjön, såsom Arkona- samt Bornholmsbassängen.

För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behövs en serie av medelstora till stora inflöden som syresätter bottnarna i Östersjön och att dessa sker relativt ofta.