Östersjöns in- och utflöden 2015

Årets summerade utflöde var nästan dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2015 var något större än medelvärdet och högre än år 2014. Några mindre inflöden under vintern och hösten ledde till viss syresättning av djupvatten i södra Östersjön.

Årets summerade in- och utflöde till Östersjön blev 331 km³ respektive 
670 km³. Medeltalen för inflöde och utflöde under perioden 1977-2014 är 325 km³ resp. 641 km³. Både in- och utflödet till Östersjön under 2015 var alltså något större än normalt.

Det ackumulerade flödet (dvs. utflöde minus inflöde) ut ur Östersjön 2015 var 340 km³, vilket är större än medelvärdet 307 km³ för perioden 1977-2014.

Ackumulerat inflöde Öresund 2015
Ackumulerat inflöde i km³ genom Öresund 2015 (svart) jämfört med 1977-2014 (blått). Medelvärdena för perioden visas som en linje och de färgade områdena anger standardavvikelsen och maximum och minimumvärden. Den nedåtgående trenden visar att ett nettoutflöde sker ut ur Östersjön.

Inflöde i början av året

Året påbörjades som 2014 avslutades, med en period av inflöde. I samband med stormen Egon 10-11 januari strömmade det in 10 km³ genom Öresund och senare i januari 20 km³. Under perioden februari till och med juni förekom inga större inflöden eftersom vindarna var relativt svaga orsakat av högtrycksdominerande väder som pressade ut vatten från Östersjön. Ett mindre inflöde i början av juli och i månadsskiftet augusti-september pressade in 10-20 km³ vardera i Östersjön i samband med kraftiga vindar.

Flertalet mindre inflöden i slutet av året

Under perioden september till och med december förekom ett tiotal mindre, men relativt kortlivade inflöden på 10-30 km³ vardera. Detta orsakades av en lågtrycksbetonad höst med ett stort antal lågtryckspassager med sydvästliga vindar som pressade in vatten i Östersjön och samtidigt höjde vattenståndet.

Ackumulerat in- och utflöde veckovis Öresund 2015
Ackumulerat in- och utflöde veckovis genom Öresund i km³ för 2015 (tjock blå linje) och medelvärden för 1977-2014 (tunn blå linje) samt utflöden i km³ för 2015 (tjock grå linje) och medelvärden för 1977-2014 (tunn svart linje).

Effekterna av inflödet december 2014

Från SMHIs månatliga expeditioner under 2015 har inflödet från december 2014 kunnat följas på sin väg genom Östersjöns djupvatten. Under expeditionerna har vi kunnat utläsa att effekterna av inflödet blev en klen tröst för de syrefria bottnarna i Östersjön och att syrehalterna redan har börjat sjunka igen på flera platser. Inflödet orkade heller inte hela vägen runt Gotland och in i norra och västra Gotlandsbassängen, vilket vanligtvis sker vid större inflöden.

Detta tros bero på att syrehalten på det inströmmande vattnet var för lågt orsakat av den varma hösten som föregick inflödet samt att salthalten på vattnet varit för lågt. Stormen Egon 10-11 januari 2015 har också blandat om det inströmmande vattnet i Arkonabassängen som då har lyfts upp närmare ytan. Efter stormen Egon har vattnet åkt ut ur Östersjön igen.

Större inflöden betydelsefulla

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att 100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under minst en månads tid. Samtidigt strömmar dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behövs stora inflöden under lång tid av tungt syrerikt vatten.