Östersjöns in- och utflöden 2012

Årets summerade utflöde var mer än dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2012 var högre än medelvärdet och högre än år 2011. Några små inflöden i februari och december ledde till en viss syresättning av djupvatten i södra Östersjön. För att en klar förbättring av syresituationen i bottenvattnet ska ske krävs dock större inflöden under lång tid.

Årets summerade inflöde till Östersjön blev 278 km³ och årets summerade utflöde från Östersjön blev 675 km³. Medeltalen inflöde och utflöde perioden 1977-2012 är 316 km³ resp. 623 km³. Inflödet till Östersjön under 2012 var alltså något mindre än medelvärdet och utflödet något större än medelvärdet.

Det ackumulerade flödet (dvs. utflöde minus inflöde) ut ur Östersjön 2012 var 397 km³, vilket är högre än medelvärdet 307 km³ för perioden 1977-2012. 2011 var det ackumulerade utflödet 234 km³.

Ackumulerat inflöde Öresund 2012
Ackumulerat inflöde i km³ genom Öresund 2012 (svart) jämfört med 1977-2012 (blått). Medelvärdena för perioden visas som en linje och de färgade områdena anger standardavvikelsen och maximum och minimumvärden. Den nedåtgående trenden visar att ett nettoutflöde sker ut ur Östersjön.

Stora utflöden

Under januari förekom ett relativt stort utflöde genom Öresund orsakat av nordostliga vindar som pressade ut vatten från Östersjön. Ett större inflöde i februari förbättrade syreförhållandena i Arkonabassängen och Bornholmsbassängen.

Därefter fortsatte de stora utflödena och det ackumulerade inflödet under mars till juni var det lägsta sedan 1977. Under sommaren skedde ett mindre inflöde i juli.

En nederbördsrik höst orsakade stora tillflöden från vattendrag, vilket i sin tur skapade stora utflöden genom Öresund.

Ackumulerat in- och utflöde veckovis Öresund 2012
Ackumulerat in- och utflöde veckovis genom Öresund i km³ för 2012 (tjock blå linje) och medelvärden för 1977-2012 (tunn blå linje) samt utflöden i km³ för 2012 (tjock grå linje) och medelvärden för 1977-2012 (tunn svart linje).

Små inflöden

Från julhelgen och framåt steg vattenståndet längs med västkusten och gjorde att en del saltvatten strömmade in i Östersjön och förbättrade syreförhållandena i Arkonabassängen och Bornholmsbassängen.

Vattenståndsskillnaden över Öresund orsakade ett inflöde på ca 30 km³. Inflödena var dock för små för att förbättra syresituationen i Östersjön nämnvärt.

Det senaste stora inflödet ägde rum vintern 2003-2004 och dessförinnan vintern 1993. För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behövs stora inflöden under lång tid av tungt syrerikt vatten.