Östersjöns in- och utflöden 2013

Årets summerade utflöde var mer än dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2013 var något lägre än medelvärdet och lägre än år 2012. Några små inflöden i januari/februari och oktober/november ledde till en viss syresättning av djupvatten i södra Östersjön. För att en klar förbättring av syresituationen i bottenvattnet ska ske krävs dock större inflöden under lång tid.

Årets summerade inflöde till Östersjön blev 301 km³ och årets summerade utflöde från Östersjön blev 618 km³. Medeltalen inflöde och utflöde under perioden 1977-2013 är 316 km³ resp. 623 km³. Både in- och utflödet till Östersjön under 2013 var alltså något mindre än normalt.

Det ackumulerade flödet (dvs. utflöde minus inflöde) ut ur Östersjön 2013 var 317 km³, vilket är något högre än medelvärdet 307 km³ för perioden 1977-2013. 2012 var det ackumulerade utflödet 397 km³.

Ackumulerat inflöde Öresund 2013
Ackumulerat inflöde i km³ genom Öresund 2013 (svart) jämfört med 1977-2013 (blått). Medelvärdena för perioden visas som en linje och de färgade områdena anger standardavvikelsen och maximum och minimumvärden. Den nedåtgående trenden visar att ett nettoutflöde sker ut ur Östersjön.

Stora utflöden

Under januari förekom ett mindre inflöde på ca 20 km³ genom Öresund orsakat av sydvästliga vindar som pressade in vatten till Östersjön. Detta gav en viss syresättning av djupvatten i södra Östersjön.

Därefter fortsatte de stora utflödena orsakat av högtrycksväder och nordostliga vindar som pressade ut vatten från Östersjön. Det ackumulerade utflödet under mars månad nådde sin högsta nivå sedan 1977. Under sommaren förekom inga större inflöden, främst orsakat av svaga vindar och högtrycksbetonat väder.

En mild höst med mycket sydvästliga vindar skapade ett antal mindre inflöden. I slutet av augusti strömmade det in ca 15 km³ genom Öresund. Under stormen Simone i slutet av oktober och de efterföljande två veckorna pressades ca 40 km³ in genom Öresund. I början av december skedde ett intensivt, men kortvarigt inflöde genom Öresund på ca 20 km³ i samband med stormen Sven. Inflödena var dock för små för att förbättra syresituationen i Östersjön nämnvärt.

Ackumulerat in- och utflöde veckovis Öresund 2013
Ackumulerat in- och utflöde veckovis genom Öresund i km³ för 2013 (tjock blå linje) och medelvärden för 1977-2013 (tunn blå linje) samt utflöden i km³ för 2013 (tjock grå linje) och medelvärden för 1977-2013 (tunn svart linje).

I väntan på det stora inflödet

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att 100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under minst en månads tid. Samtidigt strömmar dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste stora inflödet ägde rum vintern 2003-2004 och dessförinnan vintern 1993. För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behövs stora inflöden under lång tid av tungt syrerikt vatten.