Östersjöns in- och utflöden 2014

Årets summerade utflöde var nästan dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2014 var något större än medelvärdet och högre än år 2013. Några små inflöden under vintern och hösten samt ett kraftigt inflöde i december ledde till syresättning av djupvatten i södra Östersjön.

Årets summerade inflöde till Östersjön blev 323 km³ och årets summerade utflöde från Östersjön blev 625 km³. Medeltalen för inflöde och utflöde under perioden 1977-2014 är 309 km³ resp. 610 km³. Både in- och utflödet till Östersjön under 2014 var alltså något större än normalt.

Det ackumulerade flödet (dvs. utflöde minus inflöde) ut ur Östersjön 2014 var 302 km³, vilket är nära medelvärdet 301 km³ för perioden 1977-2014.

Ackumulerat inflöde Öresund 2014
Ackumulerat inflöde i km³ genom Öresund 2014 (svart) jämfört med 1977-2014 (blått). Medelvärdena för perioden visas som en linje och de färgade områdena anger standardavvikelsen och maximum och minimumvärden. Den nedåtgående trenden visar att ett nettoutflöde sker ut ur Östersjön.

Lugn period med få inflöden

Under januari och februari förekom två mindre inflöden på 30 km³ respektive 20 km³ genom Öresund. Under perioden mars till och med juli förekom inga större inflöden eftersom vindarna var svaga. Efter sommaren inträffade sedan två mindre inflöden när vatten tillfälligt flödade in i Östersjön i samband med kraftiga vindar.

En fortsatt högtrycksdominerande höst med stora utflöden från Östersjön sänkte generellt vattenståndet i Östersjön och i början av december låg vattenståndet ca 40 cm under det normala i egentliga Östersjön.

Stort saltvatteninbrott i slutet av året

Det låga vattenståndet i Östersjön skapade nu mycket goda förutsättningar för ett större inflöde. Flera lågtryckspassager och idel sydvästliga vindar under december månad kunde nu pressa in nytt vatten till Östersjön.

Saltvatteninbrottet var ett faktum och mellan 2 och 24 december strömmade ca 70 km³ in genom Öresund och i januari 2015 strömmade det in ytterligare ca 30 km³. Totalt beräknas 250-300 km³ ha flödat in genom Öresund och Stora och Lilla Bält under perioden 2 december 2014 till och med 19 januari 2015.

Ackumulerat in- och utflöde veckovis Öresund 2014
Ackumulerat in- och utflöde veckovis genom Öresund i km³ för 2014 (tjock blå linje) och medelvärden för 1977-2014 (tunn blå linje) samt utflöden i km³ för 2014 (tjock grå linje) och medelvärden för 1977-2014 (tunn svart linje).

Största inflödet på 20 år

Inflödet under december månad var större än inflödet vintern 2003/2004 och något mindre än inflödet 1993. Det tillhör ett av de tio största inflödena sedan slutet av 1800-talet.

Inflödet kommer troligen att förbättra syresituationen i Östersjön avsevärt, trots att vattnet var något varmare än normalt för årstiden och då också mindre syrerikt än det skulle ha varit om vattnet varit kallare. Salthalten på det inströmmande vattnet var också något lägre än vintern 1993.

Effekterna av inflödet märktes redan i samband med SMHIs expedition med det finska havsforskningsfartyget Aranda i mitten av januari 2015, då generellt högre salthalter och syrenivåer uppmättes i södra Östersjön.

Större inflöden betydelsefulla

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att 100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under minst en månads tid. Samtidigt strömmar dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste stora inflödet ägde rum vintern 2003-2004 och dessförinnan vintern 1993. För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behövs stora inflöden under lång tid av tungt syrerikt vatten.