Östersjöns in- och utflöden 2017

Årets summerade utflöde var 731 km3, ungefär 100 km3 större än medelvärdet för perioden 1977-2016 (620 km³). Under 2017 skedde inga inflöden som var så pass stora och salta att de nådde Östersjöns djupvatten.

Årets summerade in- och utflöde till Östersjön genom Öresund blev 275 km³ (in) respektive 731 km³ (ut). Medelvärden för inflöde och utflöde under perioden 1977-2016 är 319 km³ (in) respektive 625 km³ (ut). Under 2017 var alltså inflödet mindre än medelvärdet för perioden 1977-2016 och utflödet större än medelvärdet för perioden. Det gör att nettoflödet 2017 (utflöde) var ungefär 100 km³ större än medelvärdet för perioden 1977-2016. Det ackumulerade flödet över året (dvs. utflöde minus inflöde) är alltid ett nettoflöde ut ur Östersjön och visas som negativa siffror i figur 1.

Inflöde Öresund 2017
Figur 1. Ackumulerat inflöde i km³ genom Öresund 2017 (svart) jämfört med 1977-2016 (blått). Medelvärdena för perioden visas som en linje och de färgade områdena anger standardavvikelsen och maximum och minimumvärden.

Få och små inflöden under hela året

I regel sker de största inflödena av vatten till Östersjön under höst- och vinterperioden. Under 2017 var det totala inflödet mindre än normalt men de inflöden som skedde kom som vanligt under höst och vinter. Vid en beräkning av ackumulerat inflöde respektive utflöde per vecka (figur 2) är det tydligt att det generellt är något lägre aktivitet under sommarmånaderna (tunna linjer visar medelvärden för 1977-2016).

Under hela året var det endast ett par tillfällen med inflöden större än 15 km³. Vi ser de två största inflödena under året som toppar på drygt 20 km3 i den tunna blå linjen i mitten på februari och början på oktober i figur 2, markerat med röda cirklar. Under våren och sommaren skedde endast mindre inflöden, vilket är normalt för årstiden. Eftersom figuren visar ackumulerat inflöde per kalendervecka fångas inte alltid en hel inflödesperiod in vid beräkningen och korta men kraftiga inflöden syns därför inte alltid i en sådan figur.

Öresund flöden 2017 vecka
Figur 2. Veckovis ackumulerat in- och utflöde genom Öresund i km³ för 2017 och medelvärden för 1977-2016. Inflöden för 2016 (tjock blå linje, röda cirklar markerar de två största inflödena under året) och medelvärden för 1977-2016 (tunn blå linje) samt utflöden för 2017 (tjock grå linje) och medelvärden för 1977-2016 (tunn svart linje). Förstora Bild

Större inflöden betydelsefulla

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att 100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under minst en månads tid. Samtidigt strömmar dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste riktigt stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. Sedan 2015 har två medelstora inflöden på omkring 30 km³ ägt rum som sedan kunnat spåras i Östersjöns djupvatten. Dels i november 2015 och dels i månadsskiftet januari-februari 2016. För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behöver den här typen av medelstora till stora inflöden som syresätter bottnarna i Östersjön ske relativt ofta.