Östersjöns in- och utflöden 2016

Årets summerade utflöde var som vanligt ungefär dubbelt så stort som inflödet. Ett inflöde under årets början var tillräckligt stort för att kunna spåras i Östersjöns djupvatten. Under hösten registrerades två mindre inflöden efter en lång period med lågt vattenstånd i Östersjön. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2016 låg något över medelvärdet.

Årets summerade in- och utflöde till Östersjön genom Öresund blev 294 km³ respektive 654 km³. Medelvärden för inflöde och utflöde under perioden 1977-2015 är 316 km³ respektive 624 km³. Både in- och utflödet till Östersjön under 2016 låg alltså nära långtidsmedelvärdet, med inflödet något mindre och utflödet något större än långtidsmedelvärdet. Det ackumulerade flödet över året (dvs. utflöde minus inflöde) är alltid ett nettoutflöde och visas som negativa siffror i figur 1. För 2016 var det ackumulerade flödet 360 km³, vilket är större än medelvärdet (308 km³) för perioden 1977-2015 (figur 1).

Öresund 2016
Figur 1. Ackumulerat inflöde i km³ genom Öresund 2016 (svart) jämfört med 1977-2015 (blått). Medelvärdena för perioden visas som en linje och de färgade områdena anger standardavvikelsen och maximum och minimumvärden. Den nedåtgående trenden visar att ett nettoutflöde sker ut ur Östersjön. Se även, http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Oresund.html

Inflöden i början  och slutet av året

Under första kvartalet 2016 hade vi bara två korta perioder med inflöden, varav det större i månadsskiftet januari-februari uppgick till ungefär
30 km³. Inflödet kom efter en period med låga vattenstånd i Östersjön under januari och tog med sig tillräckligt mycket och tungt vatten för att kunna spåras i Östersjöns djupvatten. Under våren och sommaren skedde endast mindre inflöden, vilket är normalt för årstiden. De två största under perioden kom under mitten av april respektive mitten av augusti och var på ca 15 km³.

I regel sker de största inflödena av vatten till Östersjön under höst- och vinterperioden, så även 2016. Efter en lång tid med mycket låga vattenstånd i Östersjön och därmed ett kontinuerligt utflöde av vatten skedde tre inflöden på omkring 20 km³ i slutet av oktober, mitten på november och slutet av december (figur 1).

Vid en beräkning av ackumulerat inflöde respektive utflöde per vecka (figur 2) är det tydligt att det generellt är något lägre aktivitet under sommarmånaderna (tjocka linjer visar medelvärden för 1977-2015). Vi ser det medelstora inflödet kring månadsskiftet januari-februari som en topp i figuren på nära 30 km³. Eftersom figuren visar ackumulerat inflöde per kalendervecka fångas inte alltid en hel inflödesperiod in vid beräkningen och korta men kraftiga inflöden syns därför inte alltid i en sådan figur.

Öresund vecka 2016
Figur 2. Ackumulerat in- och utflöde veckovis genom Öresund i km³ för 2016 och medelvärden för 1977-2015. Inflöden för 2016 (tunn blå linje) och medelvärden för 1977-2015 (tjock blå linje) samt utflöden för 2016 (tunn grå linje) och medelvärden för 1977-2015 (tjock svart linje).

Större inflöden betydelsefulla

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att 100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under minst en månads tid. Samtidigt strömmar dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste riktigt stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. Sedan 2015 har två medelstora inflöden på omkring 30 km³ ägt rum som sedan kunnat spåras i Östersjöns djupvatten. Dels i november 2015 och dels i månadsskiftet januari-februari 2016. För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behöver den här typen av medelstora till stora inflöden som syresätter bottnarna i Östersjön ske relativt ofta.