Vattenståndet i de stora sjöarna 2018

Mälarens vattennivåer har under året varit de lägsta sedan 1989. Vänern hade lägsta vattennivå sedan 2003. Vättern och Hjälmaren har varit låga men något högre än under 2017. Vattennivån Siljan var normal fram till slutet på året, men i december sjönk vattennivåerna till mycket under det normala. I Storsjön inleddes året med låga nivåer som efter en stor vårflod nådde upp till nivåer över de normala.

Nedan presenteras vattenståndet 2018 för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. I diagrammen visas månadsstatistik för de olika mätserierna. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod.

Vänern

Slutet av 2017 och början av 2018 var nederbördsrik ledde till att vattennivåerna ökade i Vänern och låg runt de normala fram till sommaren då värmen och torkan gav sjunkande nivåer. I november var nivåerna ca 58 cm lägre än medelvattennivån, de lägsta sedan 2003. De låga nivåerna innebär problem för de stora fraktfartygen på Vänern då de inte kan gå med full last.

Vattenstånd Vänern 2018
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2018. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2018. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Första halvåret var vattennivåerna i Vättern nära de normala, from juni var nivåerna sjunkande på grund av värme och torka. Årets lägsta vattennivå inträffade i slutet av december och var då några centimeter högre än det lägsta 2017.

Vattenstånd Vättern 2018
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2018. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2018. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

En nederbördsrik höst och start på 2018 gav vattennivåer över de normala under första halvåret av 2018, i januari ca 20 cm över det normala. Därefter sjönk nivårena snabbt under sommaren till nivåer som inte inträffat sedan 1989, då var det ca 6 cm lägre än årets lägsta värde. En nederbördsrik december gjorde att vattennivåerna började stiga och närma sig normala nivåer.

Vattenstånd Mälaren 2018
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2018. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968-2018. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

Hjälmaren

Slutet av 2017 var nederbördsrikt och vattennivåerna i Hjälmaren var över de normala i början av året, ungefär 20 centimeter över det normala. Den torra och varma sommaren gav sjunkande nivåer, dock något högre än 2017. Året avslutades med stigande vattennivåer på grund av riklig nederbörd.

Vattenstånd Hjälmaren 2017
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2018. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1988-2018. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Instrumentproblem under året har orsakat luckor i tidsserien Förstora Bild

Siljan

I början av året var vattennivåerna i Siljan nära de normala, i mars och april var nivåerna under det normala, den lägsta nivån på 159,96 m inträffade i april. Mycket snö orsakade större vårflod än normalt, årets högsta nivå uppmättes i maj på 162,06 m. Under andra halvan av året var vattennivåerna sjunkande och i december var vattennivåerna ca 10 cm högre än det hittills lägsta uppmätta decembervärde 1969.

Vattenstånd Siljan 2018
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2018. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1964-2018. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

Storsjön

Året inleddes med vattennivåer lägre än normalt med årets lägsta värde i april på 290,62 m. En snörik vinter gav en större vårflod än normalt och årets högsta nivå inträffade efter vårfloden i maj på 293,19. En mild inledning på vintern gav ökande vattennivåer under oktober, ca 40 cm över de normala för oktober/november.

Vattenstånd Storsjön 2018
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2018. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940-2018. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild