Tillrinningen till haven 2017

Den totala tillrinningen till haven 2017 var ca 5760 m3/s vilket är 1 % över medelvärdet för perioden 1961-1990. I norra Sverige var tillrinningen stor under årets första månader och likaså under hösten. I södra Sverige var det lägre tillrinning än normalt hela vintern, våren och sommaren. Under årets sista månader var tillrinningen dock stor. Som helhet för året var tillrinningen lägre än normalt för samtliga vattendistrikt utom Bottenviken.

Fördelningen av den totala tillrinningen till haven var följande; Bottenviken 47%, Bottenhavet 30%, Västerhavet 14% och Egentliga Östersjön (Norra och Södra Östersjön) 8%. 

Nederbördsrikt i Norrlandsfjällen på vintern

Vintern 2017 blev som helhet mild i hela Sverige. Den var också torr eller mycket torr i stora delar av landet. För stora delar av Norrlandsfjällen blev det dock en nederbördsrik vinter, vilket medförde att tillrinningen till Bottenviken blev betydligt större än normalt för årets första månader. Under januari – april var tillrinningen där ungefär 20–35% över den normala.

Låg tillrinning i södra Sverige

Det nederbördsfattiga vädret fortsatte under våren i större delen av landet. I södra Sverige var tillrinningen mycket lägre än den normala hela vintern, våren och sommaren. För norra Östersjön var tillrinningen endast ca 20 – 30% av den normala under perioden april – september. Även för södra Östersjön och Västerhavet var tillrinningen låg ända fram till september, ofta kring 50 – 60% av den normala.

Mild och nederbördsrik höst

Höstens nederbördsmängder var på många håll nära eller något över de normala. Tillrinningen var under höstmånaderna högre än normalt för samtliga vattendistrikt. I norra Östersjön var den ungefär dubbelt så hög som normalt både i oktober och december.

Hydrologisk modell beräknar

Underlaget till graferna är beräkningar gjorda med den hydrologiska modellen S-HYPE. Tillgängliga vattenföringsstationer används och där mätstationer saknas används modellberäknad vattenföring. Det geografiska området för tillrinningsberäkningarna utgörs av gränserna för Sveriges vattendistrikt. 

Den blå stapeln i graferna nedan visar tillrinningen 2017, den grå visar medelvärdet för normalperioden 1961-1990.