Vattenståndet i de stora sjöarna 2021

I maj 2021 var vattennivån i Hjälmaren det högsta sedan den nya vattendomen infördes 1988. Vättern nivåer har varit under det normala hela året. Siljans och Storsjöns nivåer var över det normala i början av året och i slutet av året. Vänerns och Mälarens nivåer har varit nära de normala hela året.

Nedan presenteras vattenståndet 2021 för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. I diagrammen visas månadsstatistik för de olika mätserierna. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod.

Vänern

Vänerns vattennivå har följt månadsmedel över stora delar av året, endast under sommarmånaderna och början på hösten var nivåerna något under det normala. Årets högsta vattennivå inträffade i slutet på januari och det lägsta i september.

Vattennivå i Vänern 2021 jämfört med maximum, medel och minimum.
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2021. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2020. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

Vättern

Vattennivåerna i Vättern har varit under den normala under hela 2021. Nivåerna har varierat cirka 25 cm under året och den lägsta vattennivån inträffade i slutet av december.

Vattennivå i Vättern 2021 jämfört med maximum, medel och minimum.
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2021. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2020. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

Mälaren

I Mälaren har vattennivån varierat runt medelvärdet under året. 2020 avslutades med stigande vattennivå och 2021 inleddes sakta sjunkande nivåer från något över det normala i januari till strax under det normala i maj. I slutet av maj föll ett kraftigt regn över Mälardalen som medförde att vattennivåerna steg snabbt. Under juni sjönk nivåerna som sedan var runt normala eller strax över normala nivåer ända fram till november. Året avslutades med sjunkande och nivåer strax under det normala för december.

Vattennivå i Mälaren 2021 jämfört med maximum, medel och minimum.
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2021. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968-2020. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

Hjälmaren

I Hjälmaren började året med ett vattennivå strax under den normala. Vattennivån steg därefter under vintern och våren och var över det normala. Regnvädret i Mälardalen i slutet av maj orsakade en snabb vattenståndsökning och vattenståndet har inte varit så högt i juni sedan den nya vattendomen infördes 1988. Utflödet vid samma tid från Hjälmaren var 101 m3/s vilket är det högsta uppmätta sedan maj 1977. Den höga tappningen ledde till sjunkande vattenstånd och mitten på juli var det på normala nivåer och var så fram till slutet av september. I oktober steg vattennivån av höstregnen och var något över det normala till december då det sjönk till strax under det normala.

Vattennivå i Hjälmaren 2021 jämfört med maximum, medel och minimum.
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2021. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1988-2020. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Förstora Bild

 

Siljan

I början av året var vattennivån i Siljan över det normala. Fram till april var vattennivån sakta sjunkande men fortfarande över det normala. I april startade vårfloden med sakta stigande vattennivå. I början på juni var nivåerna normala för årstiden och låg på normala nivåer över sommaren och hösten. En våt och mild höst gjorde att vattennivån steg över det normala i oktober, i december började vattenståndet sjunka och var i årsskiftet normala.

Vattennivå i Siljan 2021 jämfört med maximum, medel och minimum.
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2021. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1964-2020. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

Storsjön

Vattennivån i Storsjön var högt under de första månaderna på året men sjunkande. I slutet av februari till maj var nivåerna på normala nivåer, i maj var vattennivån lägre än normalt fram till vårfloden start då vattennivån återigen kom upp till normala nivåer. Hösten var mild och nederbördsrik, i början av november var vattennivån endast 5 cm under det högsta uppmätta  sedan 1940. Därefter sjönk vattenståndet under resten av året till normala nivåer i slutet av december.

Vattennivå i Vättern 2021 jämfört med maximum, medel och minimum.
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2021. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940-2020. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild