Vattenståndet i de stora sjöarna 2020

Under 2020 har det varit rekordhöga nivåer för årstiden i Siljan i februari och mars. I Hjälmaren var det rekordlåga nivåer för september, senast det var så lågt var 1976 då den tidigare vattendomen gällde.

Nedan presenteras vattenståndet 2020 för de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön. I diagrammen visas månadsstatistik för de olika mätserierna. Under varje diagram anges datakälla och mätperiod.

Vänern

Året inleddes med vattenstånd över det normala som fortsatte stiga sakta fram till andra halvan av mars. I februari steg vattenståndet över dämningsgränsen för första gången sedan 2014 och vattenståndet var över dämningsgränsen fram till slutet av april. 

Dämningsgränsen varierar över året och därför kan ett vattenstånd vara under dämningsgräns på hösten medan det är över på våren. Läs mer om Vänerns dämningsgräns i Fakta om Vänern.

Läs mer om dämningsgräns i Hydrologiska ord.

I slutet av maj hade vattenståndet sjunkit till normala nivåer för årstiden. I augusti fortsatte vattenståndet att sjunka till nivåer strax under de normala. Den blöta och milda hösten gjorde att vattenståndet sakta började stiga i oktober och nådde normala nivåer i slutet av december.

Vänern
Den blå linjen visar vattenståndet i Vänern 2020. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1939-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Vattenfall. Förstora Bild

 

Vättern

I början av året var vattenståndet i Vättern på normala nivåer, under februari varierade vattenståndet kraftig beroende på blåsigt väder. Under mars och delar av april var vattenståndet över det normala därefter har vattenståndet sjunkit och varit lägre än normalt resten av året. I slutet av året var vattenståndet drygt en decimeter under det normala för december.

Vättern
Den blå linjen visar vattenståndet i Vättern 2020. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1959-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Tekniska verken i Linköping. Förstora Bild

 

Mälaren

Hösten 2019 var nederbördsrik och gav till stigande vattenstånd i Mälaren. I början av året 2020 var vattenståndet mycket över det normala, ungefär 6 cm under det tidigare högsta uppmätta värdet i januari. Vattenståndet var högre än det normala fram till april, därefter var vattenståndet under det normala till i oktober då vattenståndet återigen steg till normala nivåer. 

Mälaren
Den blå linjen visar vattenståndet i Mälaren 2020. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1968-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH2000. Data har samlats in av Stockholms Hamn AB. Förstora Bild

 

Hjälmaren

2019 avslutades med höga nivåer i Hjälmaren på grund av den nederbördsrika hösten. I januari 2020 var det högt vattenstånd i Hjälmaren, ungefär en decimeter under det tidigare högsta uppmätta vattenståndet i januari. Därefter sjönk vattenståndet och i början av april var vattenståndet på normala nivåer för årstiden. 

Vattenståndet fortsatte sjunka under sommaren och i augusti tangerades  det tidigare augustis lägsta uppmätta vattenstånd. I september blev vattenståndet det lägsta hittills uppmätta i september sedan senaste regleringsändringen 1988 med nivå 21,46 m. 

Hjälmaren vid Hyndevad
Hjälmaren vid Hyndevad 1 september 2020 Foto Buban Sehalic

Hjälmarens hittills lägsta observerade värde under september uppmättes 1976. Det var 2 dm lägre än vattenståndet i september 2020. I oktober började vattenståndet stiga och i slutet av december var det återigen på normal nivå.

Hjälmaren
Den blå linjen visar vattenståndet i Hjälmaren 2020. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1988-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Hjälmarens Vattenförbund. Förstora Bild

 

Siljan

Siljans vattenstånd var mycket högt årets första månader, då det utfördes planerat arbete uppströms vid dammen i Trängslet och vatten tappats av till Siljan inför arbetet. I februari och mars överskreds de tidigare högsta mätningarna för månaden sedan nuvarande reglering startade 1964. I april hade vattenståndet sjunkit till nära normala nivåer och var så fram till oktober då det steg och låg på höga nivåer fram till årsskiftet.

Siljan 2020
Den blå linjen visar vattenståndet i Siljan 2020. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1964-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild

 

Storsjön

Milt väder i januari gjorde att Storsjöns vattenstånd ökade och låg strax under det tidigare högsta uppmätta i februari och mars. Under mars började vattenståndet sjunka och sjönk fram till maj då det låg strax under normal nivå. 

I maj steg steg vattenståndet till strax över det normala i mitten på juni. Under hösten steg vattenståndet i sjön och var i november nära tidigare högsta uppmätta värde för att sedan minska under december.

Storsjön 2020
Den blå linjen visar vattenståndet i Storsjön 2020. De grå linjerna representerar de högsta och lägsta uppmätta månadsvärdena samt månadsmedelvärden för perioden 1940-2019. Alla nivåer anges i meter över havet i höjdsystemet RH00. Data har samlats in av Vattenregleringsföretagen i Östersund. Förstora Bild