Exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av klimatanpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar.

Snölagring säkrar skidåkning för varma vintrar

Snölagring med spån i Vålådalen

Stigande temperaturer gör att antalet dagar med snö successivt minskar i delar av Sverige, framförallt i söder och längs Norrlandskusten. Skidanläggningar har därför börjat lagra snö för att vara säkra på att kunna öppna i början av säsongen.

Publicerad:

Expertgrupp ger helhetssyn för kommunens klimatanpassning

Karta dagvatten Lerums kommun

Klimatanpassning och samhällsplanering är komplexa områden. Utan samverkan mellan olika aktörer finns det risk att underlag och beslut kommer i konflikt med varandra. I Lerums kommun samarbetar experter för att hitta gemensamma lösningar.

Publicerad:

Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

Akvaponik

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system på land och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.  

Publicerad:

Konstnärliga uttryckssätt hjälper barn förstå miljö och klimat

Pollinerare som klistermärken på frukt

Hur ska framtidens miljö- och klimatfrågor förmedlas till barn på ett lättbegripligt sätt? Kreativa och konstnärliga arbetssätt kan fungera som pedagogiska verktyg i att förmedla komplex information.

Publicerad:

Spannmål som bättre klarar ändrat klimat

Biologisk mångfaldDjurhållningEkosystemtjänsterJordbrukSkyfallTorkaVegetationsperiodVärmebölja
Solhavre

Sommaren 2018 blev en tankeväckare för många då Sverige fick känna på vad konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat innebär. Kulturspannmål klarar stress orsakat av torka bättre och kan därför fungera som alternativ i ett ändrat klimat.

Publicerad:

Konst skapar forum för samtal om klimatförändringar och anpassning

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterNaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Konstverk om höjd havsnivå

För att möta klimatförändringar behövs samarbeten mellan olika aktörer i samhället. Det kan bidra till att bryta de barriärer som hämmar omställning och anpassning till ett ändrat klimat. Konstprojektet Man and biosphere - prekära situationer är ett exempel på sådan lösning.

Publicerad:

Så klimatanpassades en park i Malmö

NaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Hylliebild

Malmö drabbades år 2014 av extrem nederbörd som innebar stora skador och ekonomiska förluster, händelser som förväntas inträffa oftare i ändrat klimat. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel där Malmö stad integrerat klimatfrågorna i planering och genomförande.

Publicerad:

Tävling som metod för klimatanpassning

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Tävling Hyllie

Tävling är en metod som kan användas vid upphandling av stora projekt. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel på en sådan metodlösning.

Publicerad:

Skyfallskartering visar på sårbara platser

SkyfallÖversvämningÖversvämning
Översvämning i Piteå, juli 2014

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Lågt belägna platser och asfalt ökar risken för översvämning då vatten samlas och inte kan tränga igenom de hårda markytorna. Botkyrka och Kristinehamn är två kommuner som gjort så kallade skyfallskarteringar för att minska …

Publicerad:

Minskad översvämningsrisk för väg och järnväg

SamhällsplaneringÖversvämningÖversvämning
Bro över Göta älv

I Götaälvdalen var det första stora infrastrukturprojektet i Sverige som anpassades till en stigande havsnivå. När ny väg och järnväg projekterades i Göta älvdalen så beaktades framtida havsnivå, kommande sättningar av marken och landhöjningen.

Publicerad:
Områden
Områden