Exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av klimatanpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar.

Konst skapar forum för samtal om klimatförändringar och anpassning

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterNaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Konstverk om höjd havsnivå

För att möta klimatförändringar behövs samarbeten mellan olika aktörer i samhället. Det kan bidra till att bryta de barriärer som hämmar omställning och anpassning till ett ändrat klimat. Konstprojektet Man and biosphere - prekära situationer är ett exempel på sådan lösning.

Publicerad:

Så klimatanpassades en park i Malmö

NaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Hylliebild

Malmö drabbades år 2014 av extrem nederbörd som innebar stora skador och ekonomiska förluster, händelser som förväntas inträffa oftare i ändrat klimat. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel där Malmö stad integrerat klimatfrågorna i planering och genomförande.

Publicerad:

Tävling som metod för klimatanpassning

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Tävling Hyllie

Tävling är en metod som kan användas vid upphandling av stora projekt. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel på en sådan metodlösning.

Publicerad:

Skyfallskartering visar på sårbara platser

SkyfallÖversvämningÖversvämning
Översvämning i Piteå, juli 2014

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Lågt belägna platser och asfalt ökar risken för översvämning då vatten samlas och inte kan tränga igenom de hårda markytorna. Botkyrka och Kristinehamn är två kommuner som gjort så kallade skyfallskarteringar för att minska …

Publicerad:

Minskad översvämningsrisk för väg och järnväg

SamhällsplaneringÖversvämningÖversvämning
Bro över Göta älv

I Götaälvdalen var det första stora infrastrukturprojektet i Sverige som anpassades till en stigande havsnivå. När ny väg och järnväg projekterades i Göta älvdalen så beaktades framtida havsnivå, kommande sättningar av marken och landhöjningen.

Publicerad:

Variationsrik skog klimatanpassar skogsbruket

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterSkogsbrandSkogsbruk
Skog

Lokala naturskogar är förebilden i skogsbruksmetoden Lübeckmodellen. Skogsbruksmetoden är ett exempel på en metod som ger förutsättningar att möta de förändringar som ett varmare klimat innebär.

Publicerad:

Återställning av vattendrag i Norrland ökar motståndskraften

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterNaturmiljöSkogsbrukSkyfallÖversvämningÖversvämning
Bro i vattendrag

De naturliga livsmiljöerna i många vattendrag har försvunnit till följd av att de rensas och att dammar anläggs. Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden.

Publicerad:

Plöjningsfritt jordbruk som metod i ett framtida klimat

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterErosionJordbrukSkyfall
Mask på jordhög

Plöjningsfritt jordbruk tillämpas på gårdar runt i Sverige, bland annat på två skånska gårdar. Metoden gynnar mikroorganismer som bearbetar jorden samtidigt som det motverkar erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat.

Publicerad:

Alléodling anpassar jordbruk till förändrat klimat

Jordbruk
Havre i alléodlingen

Alléodling innebär att fruktträd och bärbuskar planteras på åkermarken mellan spannmålsrader. Metoden anses vara mer motståndskraftig samtidigt som riskerna sprids över fler grödor. Detta provas på den Uppländska gården Hånsta Östgärde.

Publicerad:

Satsning på quinoaodling i Östergötland

JordbrukVegetationsperiod
Bilden visar en grön quinoaväxt mot en blå himmel

Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa passar för torra förhållanden och med en ny förädlad sort går den nu även att odla i Sverige. Det testas av lantbrukare i Östergötland.

Publicerad:
Områden
Områden