Exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av klimatanpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar.

Bred satsning för smartare hantering av regnvatten, Malmö och Lund

Avloppsvatten
Kapat stuprör där vatten leds till regnvattentunna

I satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” uppmanar VA SYD allmänheten och olika typer av fastighetsägare till egna åtgärder för att hantera regnvatten och skapar därmed engagemang kring vattenfrågor.

Publicerad:

Nätverk stärker kommunernas arbete med klimatanpassning

Samhällsplanering
Samarbete symboliseras med fyra händer som sätter samman fyra pusselbitar

De som arbetar med klimatanpassning i en kommun är ofta ensamma i sin roll. Därför är det viktigt att hitta samverkansformer. Kommuner som tillsammans bildar ett klimatanpassningsnätverk kan lära av varandra och få stöd i sitt arbete. I Göteborgsregionen drivs ett sådant nätverk.

Publicerad:

Snölagring säkrar skidåkning för varma vintrar

Snölagring med spån i Vålådalen

Stigande temperaturer gör att antalet dagar med snö successivt minskar i delar av Sverige, framförallt i söder och längs Norrlandskusten. Skidanläggningar har därför börjat lagra snö för att vara säkra på att kunna öppna i början av säsongen.

Publicerad:

Expertgrupp ger helhetssyn för kommunens klimatanpassning

Karta dagvatten Lerums kommun

Klimatanpassning och samhällsplanering är komplexa områden. Utan samverkan mellan olika aktörer finns det risk att underlag och beslut kommer i konflikt med varandra. I Lerums kommun samarbetar experter för att hitta gemensamma lösningar.

Publicerad:

Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

Akvaponik

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system på land och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.  

Publicerad:

Konstnärliga uttryckssätt hjälper barn förstå miljö och klimat

Pollinerare som klistermärken på frukt

Hur ska framtidens miljö- och klimatfrågor förmedlas till barn på ett lättbegripligt sätt? Kreativa och konstnärliga arbetssätt kan fungera som pedagogiska verktyg i att förmedla komplex information.

Publicerad:

Spannmål som bättre klarar ändrat klimat

Biologisk mångfaldDjurhållningEkosystemtjänsterJordbrukSkyfallTorkaVegetationsperiodVärmebölja
Solhavre

Sommaren 2018 blev en tankeväckare för många då Sverige fick känna på vad konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat innebär. Kulturspannmål klarar stress orsakat av torka bättre och kan därför fungera som alternativ i ett ändrat klimat.

Publicerad:

Konst skapar forum för samtal om klimatförändringar och anpassning

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterNaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Konstverk om höjd havsnivå

För att möta klimatförändringar behövs samarbeten mellan olika aktörer i samhället. Det kan bidra till att bryta de barriärer som hämmar omställning och anpassning till ett ändrat klimat. Konstprojektet Man and biosphere - prekära situationer är ett exempel på sådan lösning.

Publicerad:

Tävling som metod för klimatanpassning

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Tävling Hyllie

Tävling är en metod som kan användas vid upphandling av stora projekt. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel på en sådan metodlösning.

Publicerad:

Så klimatanpassades en park i Malmö

NaturmiljöSamhällsplaneringSkyfallÖversvämningÖversvämning
Hylliebild

Malmö drabbades år 2014 av extrem nederbörd som innebar stora skador och ekonomiska förluster, händelser som förväntas inträffa oftare i ändrat klimat. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel där Malmö stad integrerat klimatfrågorna i planering och genomförande.

Publicerad:
Områden
Områden