Exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns sammanfattande exempel på olika typer av klimatanpassningsarbete. Exemplen presenteras i en kortfattad version och i flera fall finns fördjupningar.

Ökad brandrisk – så stärks beredskapen

två brandbilar skogsbrand bakgrund

I ett varmare klimat ökar risken för bränder i skog och mark. I spåren av de senaste svåra bränderna är beredskapen förstärkt, bland annat med mer utrustning för släckning. Andra satsningar är bättre prognoser, breddad utbildning och samverkan mellan olika aktörer.

Publicerad:

Bolagets klimatanalys vägleder för investeringsbeslut

Husfasad med parkmiljö

Allt fler företag lyfter in klimatfrågor i sitt ordinarie arbete. En start kan vara att analysera hur klimatförändringen påverkar den egna verksamheten. För fastighetsbolaget Castellum ger klimatanalysen viktig vägledning, exempelvis inför beslut om olika typer av investeringar.

Publicerad:

Golfklubben byggde bevattningsdamm

Biologisk mångfaldTorka
halvfylld vattendamm

I takt med ett varmare klimat utmanas golfsporten kanske framför allt av ökade problem med torka. Den västgötska golfklubben Lundsbrunn satsade på att anlägga en ny bevattningsdamm, som även bidrar till vattenrening och biologisk mångfald.

Publicerad:

Visualisering viktigt verktyg för Uddevalla

Samhällsplanering
Framtidsvision där äldre man pekar på nybyggd kaj

Varför får vi översvämningar och vad kan göras? Med hjälp av visualiseringar blir problemställningar och möjliga lösningar tydliga. Det är en viktig hörnsten i dialogen och besluten för Uddevallas långsiktiga utveckling för att skapa en attraktiv stad.

Publicerad:

Informationskampanj förebygger vattenbrist på Gotland

Spara vatten!

Gotland är en av många platser i Sverige som redan haft återkommande problem med vattenbrist. Region Gotland har därför bland annat arbetat med informationskampanjer för att göra invånarna medvetna om vattenbristen och hur de kan hjälpa till.

Publicerad:

Så arbetade Bodens kommun in klimatanpassning i sin översiktsplan

Samhällsplanering
Bodens centrum

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Detta har gett klimatanpassningen inom kommunen större fokus, och samtidigt stöds det långsiktiga arbetet.

Publicerad:

Klimatanpassning av renskötseln – Ängeså sameby

DjurhållningKulturmiljöerNaturmiljö
Same på snöskoter stödutfodrar renar i solsken

För att få en bra bild av hur det varmare klimatet påverkar renskötseln och hur det kan hanteras startade Sametinget och länsstyrelserna inom renskötselområdet ett pilotprojekt. Fyra samebyar utförde klimat- och sårbarhetsanalyser och tog fram handlingsplaner, däribland Ängeså sameby.

Publicerad:

Bred satsning för smartare hantering av regnvatten, Malmö och Lund

Avloppsvatten
Kapat stuprör där vatten leds till regnvattentunna

I satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” uppmanar VA SYD allmänheten och olika typer av fastighetsägare till egna åtgärder för att hantera regnvatten och skapar därmed engagemang kring vattenfrågor.

Publicerad:

Nätverk stärker kommunernas arbete med klimatanpassning

Samhällsplanering
Samarbete symboliseras med fyra händer som sätter samman fyra pusselbitar

De som arbetar med klimatanpassning i en kommun är ofta ensamma i sin roll. Därför är det viktigt att hitta samverkansformer. Kommuner som tillsammans bildar ett klimatanpassningsnätverk kan lära av varandra och få stöd i sitt arbete. I Göteborgsregionen drivs ett sådant nätverk.

Publicerad:

Snölagring säkrar skidåkning för varma vintrar

Snölagring med spån i Vålådalen

Stigande temperaturer gör att antalet dagar med snö successivt minskar i delar av Sverige, framförallt i söder och längs Norrlandskusten. Skidanläggningar har därför börjat lagra snö för att vara säkra på att kunna öppna i början av säsongen.

Publicerad:
Områden
Områden