Golfen klimatanpassar – Lundsbrunn byggde bevattningsdamm

I takt med ett varmare klimat står golfsporten inför stora förändringar. Enligt Svenska Golfförbundet märks tydliga skillnader sedan tio - femton år tillbaka. Det var dock den torra och varma säsongen år 2018 som blev en väckarklocka för många klubbar. Den västgötska golfklubben Lundsbrunn satsade på att anlägga en ny bevattningsdamm, som även bidrar till vattenrening och biologisk mångfald.

EXEMPLET I KORTHET

  • Klimatförändringarna påverkar golfsporten där längre säsonger möter utmaningar i form av torrare somrar, skadat gräs, olika skadegörare och ökad isbildning under vintern. Mer skyfall och värmeböljor gör att golfklubbar söker lösningar för att magasinera vatten.
  • Genom att använda mer tåliga grässorter som rödsvingel kan golfklubbar minska sin sårbarhet för sjukdomar och krav på vattenanvändning. Dessa sorter kräver mindre vatten och är motståndskraftiga mot vanliga golfsjukdomar, vilket gör dem till en kostnadseffektiv och hållbar lösning för banornas underhåll.
  • Lundsbrunn Golfklubb har investerat i en ny bevattningsdamm för att hantera klimatrelaterade utmaningar. Genom att samla upp och lagra vatten kan klubben säkerställa tillgången på vatten under torrperioder samtidigt som den främjar biologisk mångfald och minskar utsläpp av näringsämnen i omgivande vattendrag.

I södra landet blir golfsäsongen generellt sett längre. Samtidigt kommer nya skadeinsekter och skadegörare, till exempel skadesvampen dollar spot. Den ökande vildsvinsstammen orsakar också stora skador på många banor. I norra landet sker en förändring i form av ökad isbildning under vintrarna, eftersom temperaturen oftare än tidigare pendlar kring nollgradersstrecket. Det leder till att gräset på banorna kan skadas.

Söker lösningar för vattenhantering

Ett sätt att anpassa för torrare somrar är att använda nya grässorter som både tål sjukdomar och inte kräver lika mycket vatten som traditionella sorter. Ett exempel är gräsarten rödsvingel, som växer naturligt i torra miljöer. Rödsvingeln är redan vanlig på större ytor på många banor, men skulle kunna användas även i högre utsträckning, och framför allt på de mer känsliga greenerna.

Mer skyfall och fler värmeböljor gör att många klubbar aktivt söker lösningar för att bromsa upp och magasinera vatten. Det finns vattendammar på många golfbanor, dammar som direkt samlar upp och lagrar regnvatten och överskottsvatten – för att kunna användas för bevattning när det behövs.

I många fall räcker dock inte de anlagda dammarna till. Det behövs utökad vattenkapacitet för bevattning - utan att använda rent dricksvatten eller konkurrera med andra, mer samhällsviktiga vattenanvändare. Lösningarna för bevattning behöver också arbetas fram i samarbete med till exempel kommuner och lantbrukare för att hitta sätt som fungerar för alla.

Lundsbrunn satsade på bevattningsdamm

Golfklubben Lundsbrunn, norr om Skara och med närhet till Vänern, bjuder på öppna landskap, träddungar, skog, raviner, vattendammar och mindre sjöar. Men som för många andra golfanläggningar slog den extremt torra sommaren 2018 till. Med vetskapen om ett allt varmare klimat stod det då tydligt att bevattningen måste få en långsiktig lösning genom utökad kapacitet.

Två år efter den extrema sommaren 2018 tog planerna fart för att anlägga en ny bevattningsdamm. Resultatet blev en 7 500 kvadratmeter stor damm som rymmer 18 500 kubikmeter vatten. Principen är att samla upp och lagra dräneringsvatten från kringliggande åkrar, vatten som annars via åar och andra vattendrag orenat rinner rakt ut i Vänern.

Nu kan istället kväve och fosfor filtreras upp av gräset på banan vid bevattning från dammen. Fosfor, som är en orsak till övergödning i sjöar, lagras även i dammens djuphålor. Dammen är också ett tillskott för den biologiska mångfalden, och blir en plats där många djurarter och insekter kan trivas.

Damm vid goflbana
En ny bevattningsdamm säkerställer tillgången till vatten, biologisk mångfald och vattenrening Foto Yvonne Karlsson

Så byggdes dammen

I början av år 2021 började utgrävningen av den nya dammen, vilken utformades efter synpunkter från Länsstyrelsen. Med de tunga maskinerna var man tvungen att invänta att marken blev tjälad, för att undvika stora markskador. In i dammen leddes de befintliga dräneringsrören från åkrarna, som tillsammans med regnvatten successivt svarar för påfyllningen av dammen.

Damm vid goflbana
En ny bevattningsdamm säkerställer tillgången till vatten, biologisk mångfald och vattenrening Foto Lundsbrunns golfklubb
Vatten från rör
Ett av tillflödena av dräneringsvatten. Foto Lundsbrunns golfklubb

Dammen byggdes i etapper med olika djup. De grunda delarna är ett tillskott för den bilogiska mångfalden, och blir en plats där många djurarter och insekter kan trivas. Djuphålorna ger förutom mer vattenvolym bättre lagring av framför allt fosfor, som är en orsak till övergödning av sjöar. När vattnet stannar kvar länge kan fosfor sjunka ner och sedimentera, istället för att rinna ut i sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor filtreras även upp av gräset på banan vid bevattning från dammen. 

Skiss över dammens olika djup.
Skiss över den nya dammens olika djup. De grunda delarna gynnar främst den biologiska mångfalden. Illustration Grävtjänst i Götene AB

Grävarbetet tog totalt två månader. Hela banan kunde öppnas i början av april, direkt efter grävningen. Dammen fylldes med vatten, ungefär i den förväntade takten.

När dammen grävdes ut blev det betydligt mer överblivna jordmassor jämfört mot vad som förväntades. Jordmassorna kom senare att användas till att anlägga kullar runt dammen som kompletterades med sandbäddar. Här såddes ängsblommor som förutom att vara ett vackert inslag, även lockar vildbin.

Klubben tar med sig erfarenheterna 

Lundsbrunn tar med sig många lärdomar från projektet. Bland annat var det viktigt att klubbens medlemmar hela tiden hölls uppdaterade om projektet, exempelvis vid årsmötet innan arbetet startade, löpande via hemsida och sociala medier, samt vid ett höstmöte år 2021.

Dammanläggningen har också tillfört andra mervärden. Svenska Golfförbundet arbetar med frågorna och vill gärna sprida idéer och goda exempel som Lundsbrunn till andra banor. 

Ett nära samarbete med den lokala Naturskyddsföreningen tillförde under projekttiden stor kunskap till Lundsbrunn.

Finansiering

Totalt kostnad för dammen uppgick till cirka 1,8 miljoner kronor. En dryg miljon kronor kom från LOVA-pengar, specialriktade medel för lokala vattenvårdsprojekt, beviljade av Länsstyrelsen. Resterande medel stod klubben själv för.