Tävling som metod för klimatanpassning

Tävling är en metod som kan användas vid upphandling av stora projekt. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel på en sådan metodlösning.

Hyllie stadsdelspark
Visionsbild för Hyllievångsparken. Foto Mikael Wallberg

Metod för klimatanpassning i planeringen

Ett ändrat klimat gör att vi kan förvänta oss stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd, liksom fler värmeböljor. Detta innebär ökad risk för översvämningar vilka kan förstöra byggnader, vägar, och den allmänna kommunikationen i städer. Flera tusen översvämningsskador anmäldes till försäkringsbolag efter skyfallet 2014 till en kostnad på över en miljard kronor. Malmö stads nota för skyfallet 2014 beräknas landa på cirka 160 miljoner kronor. Kostnader för extremväder av detta slag förväntas öka i ett framtida förändrat klimat.

Klimatförändringar är därför något som vi måste räkna med och ta ställning till i samhällsplaneringen. Att klimatanpassa städer till de effekter som ändrat klimat innebär minskar riskerna avsevärt. Malmö stad har valt att klimatanpassa den nya stadsdelen Hyllie genom att anlägga en stor grön park som ska lindra effekten vid skyfall. Malmö stad valde att utveckla parken genom att utannonsera en tävling där arkitektkontor får skicka in tävlingsbidrag. En projekttävling är en metod som kan användas vid upphandling. En projektgrupp på Malmö stad ansvarar för tävlingen som heter Hyllies största park.

Hylliebild
Platsen kring Parkens hjärta sedd från söder, med soltrappan och dagvattenstråket i förgrunden. Växthuset med anslutande cafébyggnad blir en viktig mötesplats under alla årstider. Efter behov kan fler byggnadskroppar tillkomma och nya funktioner läggas till. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Erfarenheter av tävling som metod

Genom att utlysa en tävling med klimatanpassning i programmet blev resultatet en välplanerad, välgenomtänkt park utifrån naturens förutsättningar. Vatten lyfts fram i parken på ett väl genomtänkt sätt och en så kallad skyfallssänka ger breddningsmöjligheter med plats för 1000 kubikmeter dagvatten och ytterligare 6000 kubikmeter vatten kan fördröjas vid skyfall.

Tävlingen bidrog till att samtal med många olika parter inkluderades vilket bidrog till både en känsla av delaktighet, men också en välplanerad multifunktionell park som resultat. Ytan som hanterar skyfall ska även kunna användas när skyfall inte inträffar.

En tävling gör det möjligt att marknadsföra och få uppmärksamhet riktad mot den egna orten eller kommunen.

Tävling är ett upphandlingsförfarande inom lagen för offentlig upphandling som gör det möjligt att låta vinnande arkitekt få arbeta vidare med sitt förslag till färdiga ritningar.

Utmaningar med att anordna en tävling är att det är väldigt arbetsintensivt. I projekttävlingen för stadsdelsparken i Hyllie var 109 personer involverade. Därför är den här metoden mer lämplig vid större projekt där det är extra viktigt att saker görs ordentligt.

Kostnader

Planeringsskedet

Kostnader för tävlingsbidragen är: 300 000 kronor vardera till de fyra lag som gick vidare.

100 miljoner kronor är satt som riktpris för entreprenaden i tävlingsskedet. Priset är satt för att visa på vilken kvalitetsnivå som efterfrågas. Politiskt beslut för parkens ekonomi kommer när parken har bearbetats.

I övrigt har inga oväntade kostnader tillkommit fram till att det vinnande tävlingsbidraget tagits fram.

Framtida kostnader

I en bearbetningsfas kommer parkens innehåll vidareutvecklas och justeras så att den kan skötas och underhållas på ett effektivt sätt. Samtidigt behövs ett politiskt beslut för byggnation av parken tas.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.