Informationskampanj förebygger vattenbrist på Gotland

Klimatförändringarna leder till längre perioder av värme och torka vilket påverkar vattentillgången. Gotland är en av många platser i Sverige som redan haft återkommande problem med vattenbrist. Region Gotland har därför bland annat arbetat med informationskampanjer för att göra invånarna medvetna om vattenbristen och hur de kan hjälpa till.

Gotland är en kalkstensö som inte förmår hålla särskilt mycket vatten. Detta gör öns vattentillgång sårbar om inte öns grundvattenmagasinen fylls på tillräckligt. Region Gotland har under flera år upplevt problem med begränsad tillgång till råvatten, och samtidigt en stor efterfrågan på dricksvatten.

Klimatförändringarna påverkar Gotlands vattentillgång. Den ökande medeltemperaturen leder bland annat till en längre växtsäsong som kräver mer vatten, och somrarna kan bli torrare.

För att säkra vattentillgången på kort och lång sikt har Gotland utfört en rad åtgärder, som att införa bräckvattenverk för omvandling av havsvatten till dricksvatten, och periodvisa bevattningsförbud på delar av ön. Samtidigt behövdes också beteendeförändringar gällande vattenanvändningen, och att öns utmaning gjordes tydlig för både befolkningen och de många sommargästerna.

Kampanj för vattenbesparing

För att påverka situationen direkt valde VA-avdelningen att försöka påverka konsumenterna till att minska användandet av dricksvatten. Förståelsen för vattnets betydelse och att det är en ändlig resurs behövde öka. Det beslutades om en kampanj om vattenbesparing. Den första kampanjen genomfördes våren 2016.

Info om vattenbesparing på Gotland
Exempel på informationsmaterial från Region Gotland Foto Peter Daun

För att nå de inresande sattes informationsskyltar upp på flygplatsen, i gästhamnar och färjecentraler. Kampanjen erbjöd även färdigt informationsmaterial på svenska och engelska.

En grupp som det satsats mycket på är barn. Genom exempelvis informationsfilmer och experimentlådor med vattentema har barnen fått utbildning i hur de kan spara vatten. Barnen i sin tur fungerar som vidareförmedlare och lär ut denna information till vuxna i sin omgivning.

Information riktad till många olika aktörer

År för år har kampanjen byggts på. För att nå ut till många olika målgrupper har flera kanaler använts. Mycket information finns på regionens hemsida men även radio, affischering och sociala medier har använts för informationsspridning.

Via kampanjen har både bofasta och besökande fått enkla tips på hur de kan minska sin vattenförbrukning. Några exempel är att duscha kortare stunder och att stänga av kranen vid tandborstning. Även de med egen brunn uppmanas att spara vatten då ”vårt grundvatten är vårt gemensamma”.

Även möten med öns stora vattenförbrukare har hållits.

Infomaterial om vattenbesparing för barn
Exempel på informationsmaterial riktad till barn. Foto Peter Daun Förstora Bild

”Spara vatten” har en egen del på Regionen Gotlands websida. På sidan finns spartips, information om vad som gäller vid bevattningsförbud och korta informativa filmer. Även här finns barnen med och har en egen sida där vattendroppen ”Vilda Vatten” informerar om dricksvatten.

Nya kampanjer och innovationer

Problemet med vattenbrist kommer med största sannolikhet att vara kvar även i framtiden. Ett aktivt arbete med kommunikationskampanjer planeras även fortsättningsvis.

Parallellt med fortsatta kampanjer är det viktigt att fortsätta arbetet på andra fronter. Regionen är öppen för att testa flera kreativa lösningar på problemet med vattenbrist.

Effekt av kampanjen

Gensvaret och engagemanget har varit stort. Då arbete med att minska vattenförbrukningen pågått på olika håll är det svårt att säga vilka insatser som haft störts effekt. Jämfört med vattenåtgången 2015 har Gotland sparat runt 10 procent sett över året. Om man endast fokuserar på juli månad sparas ännu mer vatten, runt 20 procent jämfört med 2015. Bevattningsförbudet står för en stor del av detta, men själva kampanjen i sig uppskattas spara cirka 5–8 procent.

Erfarenheter

Det som Region Gotland upplevt som mest överraskande med kampanjen har varit den positiva anda och välvilja som både boende och besökande visat.

Upplevelsen efter tuffa år med vattenbrist är att ärlighet uppskattas. Det finns en tydlighet kring hur mycket vatten som finns och att det inte går att få fram mer på kort sikt.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.