Så säkrades elen för fotbollsarenan Örjans vall

Halmstads fotbollsarena, belägen intill ån Nissan, riskerar att svämmas över när vattennivåerna stiger. Särskilt känsliga är arenans elrum och ställverk som försörjer anläggningen med ström. Lösningen blev att flytta hela ställverket till en ny byggnad på högre nivå, en bit utanför arenan.

EXEMPLET I KORTHET

  • Örjans vall, belägen intill ån Nissan, är Halmstads elitfotbollsarena. Arenan drabbas av svåra översvämningar när vattnet i Nissan trycks upp till höga nivåer, framförallt vid stormar. Arenans elrum och ställverk, som försörjer hela arenan med ström, var särskilt känsliga.
  • Lösningen blev en ny byggnad för ställverket, uppbyggd på betongstöd. Byggnaden klarar en högre vattennivå på 2,5 meter över normal nivå. Övriga delar av arenan preparerades för risk för översvämning genom exempelvis att hänga material högre upp väggarna.
  • Beslutet grundades i noggranna undersökningar och modelleringar. Investeringen i en ny byggnad bedömdes som lönsam då skadekostnader kan undvikas

Fotbollen är en vital del av Halmstads föreningsliv. Här finns elitfotbollsarenan Örjans vall som är hemmaplan för Halmstad bollklubb och idrottssällskapet Halmia. Vackert beläget vid Nissans strand ryms närmare 11 000 åskådarplatser, tre elvamannaplaner och en sjumannaplan, samt tillhörande faciliteter.

Idrottsplatsen ägs av Halmstads kommun och är uppkallad efter S:t Örjans hospital som under medeltiden låg vid platsen för Örjans valls entré. Anläggningen invigdes år 1922.

Fotbollsarenan exteriört
En av entréerna till Örjans vall som drabbats av översvämningar. Foto Halmstads kommun

Översvämningar hotar arenan

Redan idag drabbas arenan av svåra översvämningar. När havet stiger, framför allt vid stormar, trycks vattnet i Nissan upp till höga nivåer. Örjans vall är då mycket sårbar med sin låglänta position. Ett exempel var under stormen Gudrun år 2005 då anläggningen svämmades över.

Översvämmad infart till arenan
Tidigare översvämning vid infarten till Örjans vall. Foto Halmstad kommun

Alternativa lösningar undersöktes

Under senare år har kommunen sökt lösningar för problemen. Ett alternativ som noga utreddes var att bygga en skyddsvall för att hindra vattnet att nå arenan. Resultaten pekade på att detta skulle innebära en alltför omfattande investering, bland annat med en drygt 800 meter lång mur. Inriktningen blev därför att hitta andra sätt för att skydda anläggningen.

En närmare analys ledde till slutsatsen att den norra delen av Örjans vall var mest sårbar för översvämningar – här fanns elrum och ställverk som försörjde hela arenan med ström.

Ny byggnad för elförsörjning

Lösningen blev en ny byggnad för ställverket, belägen närmare Nissan men uppbyggd på betongstöd. Efter beräkningar dimensionerades byggnaden för att klara en högre vattennivå på 2,5 meter, över normal nivå.

Här finns idag två driftrum, ett för lågspänning som försörjer Örjans vall och ett för högspänning som betjänar verksamheter för det kommunala bolaget Halmstads Energi och Miljö. Delar av elinstallationen handlades upp i samarbete med energibolaget.

Ny byggnad för el
Den nya ställverksbyggnaden säkrar elförsörjningen. Örjans vall kan nu klara översvämningar. Foto Halmstads kommun

Elen säkrad inför säsongspremiären

Den nya ställverksbyggnaden stod klar i april 2022, hundra år efter att Örjans vall invigdes. Projektering och byggande färdigställdes helt inför överflyttningen från det gamla elrummet, vilket innebar ett driftsstopp på ett par timmar.  Elförsörjningen var då säkrad inför fotbollens säsongspremiär.

Övriga delar av arenan bedömdes klara översvämningar, bland annat genom att flytta upp material högre upp på väggarna. Det gamla elrummet används idag som förråd.

Finansiering

Hela projektet initierades och beslutades av kommunens teknik- och fritidsnämnd, inom ramen för avsatta investeringsmedel. Total kostnad uppgick till två miljoner kronor.

Erfarenheter

  • Investeringen i en ny byggnad för ställverket bedömdes som lönsam eftersom skadekostnader kan undvikas.
  • Beslutsprocessen gick smidigt tack vare en bra dialog mellan tjänstemän och politiker i nämnden. Ett gott samarbete underlättade också för arbetet mellan förvaltningen och det kommunala energibolaget.
  • Igångsättning av projektet underlättades genom att kostnaden kunde inrymmas inom ramen för befintlig investeringsbudget.
  • Besluten kändes trygga eftersom de vilade på noggranna undersökningar och modelleringar.
  • Den största utmaningen var att besluta om vägval, vilken lösning som skulle fungera bäst. Förstudie och andra utredningar var mycket tidskrävande.
  • Höjdsättningen för den nya ställverksbyggnaden motsvarar dimensionering för dagens högvattenhändelser. Med tanke på fortsatt stigande havsnivåer kunde byggnaden ha gjorts ännu högre.

Relaterade sidor 

Hur klimatet förändras: Vattenstånd

Hur samhället påverkas: Energi

Relaterade exempel

Skydd för översvämningar, Centralsjukhuset i Karlstad

Skyfallsväg i Karlstad