Rapporter från FN:s klimatpanel under 2022

Under 2022 publicerar FN:s klimatpanel IPCC de avslutande rapporterna inom dess sjätte kunskapsutvärdering (Assessment Report 6, AR6). Rapporterna redogör för kunskapsläget om den globala klimatförändringen, dess konsekvenser och möjliga lösningar.

SMHI har ett regeringsuppdrag att verka som Sveriges Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC. Det innebär att SMHI representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten, nominerar svenska experter till IPCC-arbetet samt för ut kunskaper och budskap från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

I samband med att IPCC lanserar de olika rapporterna internationellt, så samordnar SMHI olika svenska aktiviteter som exempelvis svenska pressträffar. Det är också SMHI som i efterhand översätter valda delar av IPCC:s material till svenska, främst de olika rapporternas Sammanfattning för beslutsfattare.

Redan utgivna rapporter

Den första specialrapporten inom den sjätte kunskapsutvärderingen  AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna "Klimatförändringar och marken" och "Havet och kryosfären i ett förändrat klimat". Uppdateringen av metodrapporten "Inventering av växthusgaser" gavs också ut 2019.
"Den naturvetenskapliga grunden" publicerades i augusti 2021.

Kommande rapporter under 2022

Under 2022 kommer de avslutande rapporterna inom AR6. Just nu pågår ett intensivt arbete med att sammanställa och granska dessa rapporter som publiceras enligt nedanstående:

  • Februari 2022: "Effekter, anpassning och sårbarhet"
  • April 2022: "Att begränsa klimatförändringarna"
  • Oktober 2022: Syntesrapport. Denna sammanfattande rapport ger en sammanhängande översikt över alla de rapporter som ingår i AR6.