Vind och vattenstånd

Vinden kan pressa in vattnet mot kusterna och höja vattenståndet vid land. Ihållande västliga vindar över Nordsjön och Västerhavet kan göra att vatten pressas in mot kusten i Skagerrak och Kattegatt och vidare in till Östersjön via Öresund och Bälten.

Denna process kan höja vattenstånd med flera decimeter, ibland under flera veckor eller längre. Vinden påverkar även de mer kortvariga variationerna i vattenstånd i samband med högvattenhändelser, seicher, vågor och dyningar. Man brukar använda begreppen vindstuvning, vindfyllning och vindvågor.

Vindfyllning

På tidsskalor från några dygn och längre styrs vattenståndet i svenska farvatten, från Skagerrak till Bottenviken, av det storskaliga vädret. Vattenståndet hinner på sådana tidsskalor jämna ut sig ganska mycket i hela området. Lågtryck och en bestående vind från väst över Nordsjön, kan pressa in vatten till Västerhavet som får högt vattenstånd. Detta vatten strömmar vidare in i Östersjön via Bälten och Öresund. Pågår det under en längre period, sker en omfattande transport av vatten från Västerhavet in till Östersjön, som får ett långvarigt högt vattenstånd.

I början av 2007 låg exempelvis dygnsmedelvärdet för vattenstånd vid mätstationen Landsort Norra på över 50 cm i RH 2000 under mer än en månads tid.

Vindstuvning

De snabbare och mer kortvariga vattenståndsförändringarna är mer lokala händelser. De orsakas av att vinden driver vattnet in mot (eller ut från) kusten där vattnet ansamlas och vattenståndet därmed stiger (respektive sjunker). Ju starkare vind desto kraftigare blir effekten. Vid vind omkring väst förs exempelvis vatten in mot västkusten. Det bildas en snedställning av vattenytan upp mot kusten vilket gör att vattenståndet stiger där. Detta fenomen kallas vinduppstuvning eller vindstuvning.

Vindstuvningen kan bli än mer uttalad i en vik än längs den öppna kusten. Vind längs viken föser vatten in i (ut ur) viken vilket ger en höjning (sänkning) av vattenståndet jämfört med i mynningen mot havet. Höjningen är mer uttalad i en grund vik med bred mynning än i en djup vik med smal mynning. Ju starkare vindens komponent längs viken är, desto kraftigare vinduppstuvning.

Vindvågor och dyning

Vid byggnation längs kusten behöver hänsyn också tas till vindvågornas kortvariga vattenståndshöjning. Till havs kan vågorna vara över fem meter över vattenståndet men oftast bryter de innan de når land och många platser är skyddade från så höga vågor. I större fjärdar kan de nå kanske 5 decimeter över aktuella vattenståndet men det varierar från plats till plats. Läs mer här om Vindvågor.

En våg bryter vid stranden
En våg bryter vid stranden Förstora Bild