Notifieringar till samhällsaktörer vid vädervarningar

Det finns tre sätt för samhällsaktörer att få notifieringar om vädervarningar. Här beskrivs de tre olika alternativen.

Samhällsaktörer kan få notifieringar om vädervarningar genom:

 • meddelandeutskick från WIS (rekommenderas i första hand)
 • SMHIs väderapp
 • egen framtagen tjänst som hämtar öppna data från SMHI

SMHI open data, API-documentation (på engelska)

Observera att detta även gäller notifieringar för varningar och meddelande vid höga temperaturer.

Vädervarningar i WIS

Samhällsaktörer rekommenderas att använda WIS för notifieringar om vädervarningar. Den rättighet du som användare har i WIS avgör vilken tillgång till information du har. Rättigheter i WIS delas utifrån vädervarningsinformation in i tre rättighetsgrupper:

 • WIS-användare med standardrättigheter

Regionala aktörer eller Nationella aktörer enligt indelning i WIS. I Nationella aktörer ingår nationella myndigheter. I Regionala aktörer ingår generellt sett kommuner, regioner och länsstyrelserna.

 • WIS-användare med särskild rättighet för vädervarningar

Användare som tillhör en länsstyrelse kan utöver standardrättighet få en särskild rättighet för vädervarningar i WIS. Det innebär att användaren kan besvara ställningstaganden och nationella varningsutvärderingar för det egna länet. 

 • WIS-användare som inte har standardrättighet

Övrig aktör eller Utländsk aktör enligt indelning i WIS. Exempelvis elbolag, VA-bolag, flygplatser, Röda korset.

Mer information om meddelandeutskickens innehåll och utformning finns i Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete. 

Tänk på att en användare som har standardrättighet ser förslag på varningar, därför är det väldigt viktigt att dessa användare har förståelse för vad ett varningsförslag är och hur underlaget som bifogas varningsförslaget bör hanteras. Denna förståelse kan användaren få genom att läsa Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete alternativt genomgå Grundutbildning Samhällsaktörer.

Information om hur meddelandeutskick ställs in i WIS för de olika rättighetsgrupperna återfinns i utbildningsmaterialet för WIS, se nästa avsnitt.

Utbildningsmaterial 

Följande utbildnings- och informationsmaterial finns för samhällsaktörer:

 • Nationell vägledning för vädervarningar – Samhällsaktörernas arbete – Upplaga 2
 • Grundutbildning Samhällsaktörer
 • Utbildnings-PPT – för WIS-användare med standardrättighet
 • Utbildnings-PPT – för WIS-användare som har tilldelats särskild rättighet för vädervarningar
 • Informations-PPT – WIS-användare som inte har standardrättighet

Utbildningsmaterial för samhällsaktörer finns samlat här på smhi.se

Mer information

 • Frågor som berör användarhantering i WIS: Kontakta WIS Support via e-post wis@msb.se

 • Frågor som berör länets arbete med information och samordning inför och under vädervarningar samt länets WIS-hantering: Kontakta respektive länsstyrelses kontaktperson för införandeprojektet 

 • Frågor som berör arbetssättet med vädervarningar:
  Kontakta SMHIs förvaltningsorganisation för vädervarningar på forvaltning.varning@smhi.se