Notifieringar till samhällsaktörer vid vädervarningar

I samband med övergången till ett förnyat vädervarningssystem kommer möjligheten att prenumerera på utfärdade varningar via mejl från SMHI att upphöra. Då kommer det istället att finnas tre sätt för samhällsaktörer att få notifieringar om vädervarningar.

Samhällsaktörer kan i det förnyade systemet få notifieringar om vädervarningar:

 • Via meddelandeutskick från WIS (rekommenderas i första hand)
 • Via SMHIs väderapp
 • Via egen framtagen tjänst som hämtar öppna data från SMHI

SMHI open data, API-documentation (på engelska)

Observera att detta även gäller notifieringar för varningar och meddelande vid höga temperaturer.

Vädervarningar i WIS

I WIS kommer det vid övergången till det förnyade vädervarningssystemet finnas en ny vädervarningsmodul som är uppbyggd kring det nya arbetssättet för vädervarningar. Modulen kommer inte finnas i WIS förrän vid övergången till det förnyade systemet, men redan nu kan inställningar för meddelandeutskick göras.

Rättighetsnivå i WIS avgör tillgång till information

Samhällsaktörer rekommenderas att använda WIS för notifieringar om vädervarningar. Den rättighet du som användare har i WIS avgör vilken tillgång till information du har. Rättigheter i WIS delas utifrån vädervarningsinformation in i tre rättighetsgrupper:  

 • WIS-användare med standardrättigheter

Regionala aktörer eller Nationella aktörer enligt indelning i WIS. I Nationella aktörer ingår nationella myndigheter. I Regionala aktörer ingår generellt sett kommuner, regioner och länsstyrelserna.  

 • WIS-användare med särskild rättighet för vädervarningar

Användare som tillhör en länsstyrelse kan utöver standardrättighet få en särskild rättighet för vädervarningar i WIS. Det innebär att användaren kan besvara ställningstaganden och nationella varningsutvärderingar för det egna länet.  

 • WIS-användare som inte har standardrättighet

Övrig aktör eller Utländsk aktör enligt indelning i WIS. Exempelvis elbolag, VA-bolag, flygplatser, Röda korset.


Mer information om meddelandeutskickens innehåll och utformning finns i Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete. 

Tänk på att en användare som har standardrättighet ser förslag på varningar, därför är det väldigt viktigt att dessa användare har förståelse för vad ett varningsförslag är och hur underlaget som bifogas varningsförslaget bör hanteras. Denna förståelse kan användaren få genom att läsa Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete alternativt genomgå Grundutbildning Samhällsaktörer.

Information om hur meddelandeutskick ställs in i WIS för de olika rättighetsgrupperna återfinns i utbildningsmaterialet för WIS, se nästa avsnitt.

Utbildningsmaterial 

Följande utbildnings- och informationsmaterial finns för samhällsaktörer:

 • Nationell vägledning för vädervarningar – Samhällsaktörernas arbete – Upplaga 2
 • Grundutbildning Samhällsaktörer
 • Utbildnings-PPT – för WIS-användare med standardrättighet
 • Utbildnings-PPT – för WIS-användare som har tilldelats särskild rättighet för vädervarningar
 • Informations-PPT – WIS-användare som inte har standardrättighet

Utbildningsmaterial för samhällsaktörer finns samlat här på smhi.se

Mer information

 • Frågor som berör användarhantering i WIS: Kontakta WIS Support via e-post wis@msb.se

 • Frågor som berör länets arbete med information och samordning inför och under vädervarningar samt länets WIS-hantering: Kontakta respektive länsstyrelses kontaktperson för införandeprojektet  

 • Frågor som berör införandeprojektet och allmänt om de förnyade vädervarningarna:
  Kontakta Camilla Palmér, huvudprojektledare införandeprojektet konsekvensbaserade vädervarningar samt kontakt för extern samverkan i samband med införandeprojektet
  Camilla.palmer@smhi.se
  Tel. 070-096 0002