Informations- och utbildningsmaterial till SMHIs varningssystem

Grundutbildning om vädervarningar för samhällsaktörer är webbaserad och består av två utbildningsfilmer SMHI och MSB har också tagit fram utbildningsmaterial om vädervarningsmodulen i WIS.

Grundutbildningen syftar till att skapa en översiktlig förståelse för hur SMHIs vädervarningssystem fungerar utifrån samhällsaktörers perspektiv.

Utbildningen består av två filmer. Filmerna är baserade på Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete. De tar inte upp allt i vägledningen men förstärker de viktigaste avsnitten.

Utbildningsfilm om samhällsaktörernas arbete med vädervarningar, del 1.Grunderna i vädervarningssystemet, varningarnas innebörd samt om SMHIs arbete med prognoser.
Källa: SMHI
Utbildningsfilm om samhällsaktörernas arbete med vädervarningar, del 2. Information om samhällsaktörernas arbetssätt inför beslut om vädervarningar, information om notifieringar om vädervarningar samt en kort introduktion till vädervarningsmodulen i WIS.
Källa: SMHI

Vädervarningsmodul i WIS

Samhällsaktörer rekommenderas att använda WIS för notifieringar om vädervarningar.

Beroende på typ av aktör i WIS och vilka rättigheter användaren har fått av sin WIS-administratör har man som användare olika tillgång till information. 

WIS-användare
Grupp

Vilka aktörer ingår i gruppen?

WIS-användare med standard-rättigheter
 
Regionala aktörer eller Nationella aktörer enligt indelning i WIS. I Nationella aktörer ingår nationella myndigheter. I Regionala aktörer ingår generellt sett kommuner, regioner och länsstyrelserna.

WIS-användare med särskild rättighet vid väder-varningar

Användare som tillhör en länsstyrelse kan utöver standardrättighet få en särskild rättighet för vädervarningar i WIS. Det innebär att användaren kan besvara ställningstaganden och nationella varningsutvärderingar för det egna länet.

WIS-användare som inte har standard-rättighet

Övrig aktör eller Utländsk aktör enligt indelning i WIS. Exempelvis elbolag, VA-bolag, flygplatser, Röda korset

MSB och SMHI har i samverkan tagit fram ett utbildningsmaterial för vädervarningsmodulen i WIS. Materialet består av tre Powerpoint-presentationer: