Fakta om Siljan

Siljan är Sveriges till ytan sjunde största sjö. Den ligger i Dalarnas län och i Dalälvens avrinningsområde. Siljan är den största sjön i Siljansringen, Europas största krater efter ett meteoritnedslag.

Figur 1. Sjön Siljan
Sjön Siljan Förstora Bild

Mitt i Dalälvens avrinningsområde ligger insjön Siljan. De två största tillflödena till sjön kommer från Österdalälven och Oreälven i Mora.

Siljans utlopp ligger vid Leksand längst in i en 12 km lång vik. Vid Djurås uppströms Borlänge rinner vattnet sedan ihop med Västerdalälven och bildar Dalälven.

Intressen kring Siljan är vattenkraft, dricksvattentäkt för Tällberg, rekreation och fiske. Den sjöfart som går på Siljan är till största del turisttrafik. 

Karakteristiska data för Siljan

Utloppspunkt, SWEREF99: 499902,6732564

Tabell 1. Generell information om Siljans avrinningsområde och sjön Siljan.
Siljans avrinningsområde   Sjön Siljan  
Area (km2) 11 967 Medelarea (km2) 293*
Sjöprocent inkl Siljan 6,16 Volym (km3) 8,1
Nederbörd (mm) 700 Största djup (m) 134
Avdunstning (mm) 300 Medeldjup (m) 27,8
Avrinning (mm) 400 Max längd (km) 32
    Max bredd (km) 25

*Sjöns medelarea är beräknad med underlag från Lantmäteriet

Reglering av Siljan

Siljan började regleras på 1920-talet.

Idag regleras Siljan från Gråda kraftverk som togs i drift 1951.  Gråda ligger cirka 2 mil nedströms Siljan. Fallhöjden från Siljan till Gråda är 0,5 meter.

Dagens vattendom gäller från 1964. Enligt domen ska vattennivån inte sänkas under 159,9 eller höjas över 161,78. Vid vårfloden finns särskilda bestämmelser om tappning när vattennivån är över 161,78. Domen reglerar även tappningen från dammen Trängslet, i Österdalälven uppströms Siljan.

Mätningar i Siljan

I tabell 2 visas vattenstånd och vattenföring för Siljan före och efter sjön började regleras. Siljans vattenstånd mäts idag vid den hydrologiska stationen Byrviksbanken vid Siljansnäs i Österviken. Utflöde från Siljan mäts vid Gråda kraftverk.

Tabell 2. Vattenstånd (meter) och vattenföring (kubikmeter/s) för Siljan före reglering av sjön och sedan nuvarande vattendom.

Siljan
  Före reglering (1900-1925) Efter reglering (1964-2023)
Lägsta vattenstånd 159,92 159,88
Normalt lågvattenstånd 160,16 160,06
Medelvattenstånd     161     161,18
Normalt högvattenstånd 162,74     161,99
Högsta vattenstånd 163,9     163,04
Lägsta vattenföring 26     23
Årsmedelvattenföring 155     157
Högsta vattenföring 757     572

Mer detaljerad statistik för de stora sjöarna.

Figur 2 visar hur vattenståndet har varierat över tid i Siljan från 1900-2023.

Diagram över vattennivån i Siljan 1900-2022.
Figur 2.Siljans vattennivå I RH1900. Från 1900 till 1966 mättes vattennivån i Leksand vid stationen Leksand 2. Från 1967 mäts vattennivån vid stationen Byrviksbanken. Regleringen av sjön började 1926. Förstora Bild

Siljansringen

Siljan är den största sjön i Siljansringen som är en kraterring som bildades vid ett meteoritnedslag för cirka 360 miljoner år sedan.  Andra stora sjöar i Siljansringen är Orsasjön, Skattungen och Oresjön.