November 2014 – Mycket högt vattenstånd i Siljan och Storsjön

Mycket regn på redan vattenmättad mark gav höga flöden i Dalälven, Byälven samt delar av Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. Vattenståndet i Siljan och Storsjön steg till mycket höga nivåer.

Vattenföring

Liksom i slutet av oktober föll mycket regn i början av november i delar av landet. Marken var redan mättad vilket medförde höga flöden i Dalälven nedströms Siljan, Byälven, sjörika vattendrag i östra Värmlands och västra Örebro län samt i nordvästra delarna av Västra Götalands län. Flödena sjönk sedan mot slutet av månaden.

Ett kraftigt regn över sydöstra Götaland den 5 gjorde att flödet steg i vattendragen där, dock inte till mycket höga nivåer. På Gotland var flödet mycket under det för månaden normala. På många håll i landet syns en ökning av flödet i slutet av månaden efter rikligt regn den 24-25.

I östra Svealand och stora delar av södra Norrland var flödet nära det normala. I norra Norrland minskade flödet under månaden och var på en del håll mycket lågt.

Vattenföring vid 20 mätstationer i november 2014. (408 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i oktober var mycket över det för årstiden normala i Storsjön och Siljan och det fortsatte att stiga i november. Kulmen nåddes i Storsjön den 5-6 och i Siljan 8-13. Även i Vänern, Mälaren och Hjälmaren var vattennivån stigande men i Mälaren och Hjälmaren var nivåerna nära det normala medan de i Vänern var höga. Vätterns vattennivå var nära medelnivån för månaden.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar november 2014. (74 kB, pdf)
 

Snötillgång

Götaland, större delen av Svealand och stora delar av södra Norrland hade övervägande barmark. Snöns vatteninnehåll var tämligen lågt förutom i några mindre områden i fjällkedjan.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i norra Norrland och södra Småland och Blekinge. Övriga delar av Sverige hade nivåer nära eller över de normala utom i sydvästligaste Norrland samt västra Svealand där nivåerna var mycket över de normala.

I de områden där nivåerna var under eller mycket under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–110 cm. I norra Norrland och delar av östra Norrland samt på enstaka platser i sydöstra Småland har nivåerna sjunkit med 2–35 cm.

.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2014.
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2014. Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 november 2014 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 november 2014 enligt SGU Förstora Bild