Vattenflöden 2019

Årets vårflod i norra Sverige kom ovanligt tidigt, men var lugn på de flesta håll. Under sommaren var vattenflödena i södra Sverige låga, medan flödena under årets sista månader var höga i delar av Götaland och Svealand.

Höga flöden i södra Sverige

I början av 2019 var vattenflödena fortfarande låga i östra Sveland och delar av Götaland, efter det torra året 2018. Men snösmältning i kombination med regn i februari gjorde att vattenflödena steg. I västra Götaland blev vattenflödena höga, till exempel i Säveån, Mölndalsån och Ätran.

Mölndalsån 18 mars 2019.
Mölndalsån 18 mars 2019 Foto Åsa Johnsen

Tidig vårflod i norr

Under april var temperaturen hög och mycket av snön i de norra delarna av Sverige smälte. Vårfloden i många vattendrag var ovanligt tidig. I nordvästra Norrland var vårfloden en av de tidigaste uppmätta. Snötäcket var i de flesta områden mindre än normalt och vårfloden blev lugn. I norra Norrland var vårfloden ungefär normalt och i södra Norrland mindre än normalt.

Vårflod Röjan april 2020
Odramatisk inledning av vårfloden i Röjan i Härjedalsfjällen i mitten av april. Foto Niclas Hjerdt

Låga sommarflöden

Under april föll lite nederbörd och vattenflödena i de södra delarna av landet sjönk. Vattenflödena var över lag låga hela sommaren, men i de flesta vattendrag inte lika låga som den extrema sommaren 2018. Speciellt låga var vattenflödena i Södermanland, Östergötland och östra Småland.

Höga flöden i oktober

Under oktober föll mer nederbörd än normalt i landets södra del. I delar av Gästrikland och Hälsingland var nederbörden mer än dubbelt så stor som normalt för oktober. Flödena i många vattendrag steg och höga flöden uppmättes ibland annat Uvån i Värmland, Vanån i Dalarna och Gavleån i Gästrikland.

Årets avslutas med höga flöden

December var nederbördsrik i delar av södra Sverige. Det var också milt, vilket gjorde att nederbörden mest föll som regn. Vattendragen i ett stort område i Svealand och norra Götaland hade höga flöden, bland andra Upperudsälven, Säveån, Byälven, Arbogaån, Eskilstunaån och Fyrisån. Arbogaån hade det högsta flödet sedan 2006. De höga flödena medförde problem på många håll, bland annat avstängda vägar, översvämmad jordbruksmark och översvämmade fastigheter.

Diagram vattenföring 2019
Vattenföringen i kubikmeter per sekund vid ett urval av SMHI:s hydrologiska mätstationer. Den blå linjen visar dygnsvattenföringen för år 2019 och den svarta linjen anger medelvattenföringen dygnsvis för perioden 1990-2018. De gråa linjerna markerar medelhögvattenföringen (MHQ) dvs. medelvärdet av varje års högsta vattenföring respektive medelvattenföringen (MQ). Förstora Bild