Östersjöns in- och utflöden 2020

Under 2020 inträffade fyra inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten. 

Östersjöns djupvatten förnyas då och då genom att havsvatten från Kattegatt flödar in genom Bälten och Öresund. SMHI beräknar flödet genom Öresund baserat på vattenståndsskillnader mellan två vattenståndsstationer som är placerade i norra samt södra delen av Öresund (Viken/Klagshamn).

Inflödesvolymen genom Öresund är mellan en fjärdedel och en tredjedel av den totala volymen, inflödet genom Bälten och Öresund summerat. I denna artikel presenteras inflödesbidraget som går genom Öresund. 

Foto över Öresundsbron solnedgång

Inflöden genom Bälten övervakas av ett nätverk av bojar och fasta mätsystem som förvaltas av de tyska havsmiljöinstituten; Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) och Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). IOW gör också liknande beräkningar som SMHI på det totala inflödet till Östersjön. 

Årets summerade in- och utflöde till Östersjön genom Öresund blev 339 km³ (in) respektive 617 km³ (ut). Medelvärden för inflöde och utflöde under perioden 1977-2019 är 318 km³ (in) respektive 623 km³ (ut). Under 2020 var alltså inflödet något större än normalt och utflödet något lägre än normalt. Det ackumulerade flödet över året (dvs. utflöde minus inflöde) är alltid ett nettoflöde ut ur Östersjön och visas som negativa siffror i figur 1.

Få och små inflöden under hela året

I regel sker de största inflödena av vatten till Östersjön under höst- och vinterperioden i samband med speciella väderförhållanden. Under 2020 var det totala inflödet något större än medelvärdet för 1977-2019. Men eftersom det ligger inom standardavvikelsen så får det anses normalt.

Vid beräkning av ackumulerat inflöde respektive utflöde summerat per vecka (figur 2) kan man se att det generellt är något lägre aktivitet under sommarmånaderna (tunna linjer visar medelvärden för 1977-2018) men under 2020 inträffade ett inflöde i månadsskiftet juni/juli på drygt 20 km³. I november inträffade också ett inflöde på 20 km³ och i början på året samt i september inträffade mindre inflöden på omkring ~15 km³.

De fyra största inflödena under 2020 kan ses som positiva staplar i figur 1 (t.h) där inflöden som pågår längre än 5 dagar visas. För att ett inflöde skall ha effekt behövs ett antal dagar för att vattnet inte bara skall åka fram och tillbaka genom Öresund. Om inflödet pågår i mer än 5 dagar kan man också räkna med att inflöde också sker genom Bälten, då det tar längre tid för vattnet att passera genom Bälten jämfört med Öresund.

Perioder av utflöden (längre än 5 dagar) genom Öresund kan ses i figur 1 (t.h) som negativa staplar samt i figur 2 (den grå tjocka linjen) summerat per vecka. Utflöden sker under hela året. 

Diagram över in och utflöden Öresund 2020
Figur 2. Veckovis ackumulerat in- och utflöde genom Öresund i km³ för 2020 och medelvärden för 1977-2019. Inflöden (figuren överst) för 2020 (tjock blå linje, röda cirklar markerar de tre största inflödena under året) och medelvärden för 1977-2019 (tunn blå linje) samt utflöden (figuren nederst) för 2020 (tjock grå linje, röda cirklar markerar de två största utflödena under året) och medelvärden för 1977-2019 (tunn svart linje). Förstora Bild

Större inflöden betydelsefulla

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att ~100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under omkring en månads tid. Normalt strömmar samtidigt dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste riktigt stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. Under perioden 2015-2016 skedde en serie små och medelstora inflöden som kunnat spåras i Egentliga Östersjöns djupvatten. Under 2017 inträffade inget större inflöde och även under 2018 var inflödena få och små.

Dock medförde det inflöde som inträffade i september 2018 att syreförhållandena, som var mycket allvarliga i Östersjöns djupvatten under sommar och höst, tillfälligt förbättrades i de södra delarna av Egentliga Östersjön, så som Arkona- samt Bornholmsbassängen. I slutet av 2019 inträffade ett inflöde genom Öresund på omkring 40 km³ vilket förbättrade förhållandena i södra Egentliga Östersjön, men som inte påverkade djupvattnet i de centrala djupbassängerna. 

För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behövs en serie av medelstora till stora inflöden som syresätter bottnarna i Östersjön och att dessa sker relativt ofta. 

Effekterna av inflödena genom Öresund och Bälten följs under SMHIs månatliga expeditioner med R/V Svea. De stationer som SMHI provtar följer den väg som vattnet strömmar in i Östersjön och därmed kan man utvärdera inflödenas inverkan på Östersjön. Varje månad publiceras aktuella resultat från SMHIs senaste expedition. 
Se SMHIs TEMA-sida för havsmiljön:
www.smhi.se/tema/havsmiljo