Östersjöns in- och utflöden 2019

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Årets summerade in- och utflöde till Östersjön genom Öresund blev 332 km³ (in) respektive 596 km³ (ut). Medelvärden för inflöde och utflöde under perioden 1977-2018 är 318 km³ (in) respektive 623 km³ (ut). Under 2019 var alltså inflödet något större än normalt och utflödet något lägre än normalt för perioden. Det ackumulerade flödet över året (dvs. utflöde minus inflöde) är alltid ett nettoflöde ut ur Östersjön och visas som negativa siffror i figur 1. 

SMHI beräknar flödet genom Öresund baserat på vattenståndsskillnader mellan två vattenståndsstationer som är placerade i norra delen av Öresund (Viken) samt södra delen (Klagshamn). Resultatet presenteras i realtid på SMHIs hemsida. www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Oresund.html

Inflöde Östersjön 2019
Figur 1. Ackumulerat inflöde i km³ genom Öresund 2019 (svart) jämfört med 1977-2018 (blått). Medelvärdena för perioden visas som en blå linje och de färgade områdena anger standardavvikelsen (mörkare blå) och maximum och minimumvärden (ljusare blå). Att det ackumulerade inflödet är negativt visar att ett nettoflödet är ut ur Östersjön. Om den svarta kurvan går uppåt pågår ett inflöde om den går nedåt sker utflöde.

Få inflöden under hela året

I regel sker de största inflödena av vatten till Östersjön under höst- och vinterperioden i samband med speciella väderförhållanden. Under 2019 var det totala inflödet något större än medelvärdet för 1977-2018. Men det ligger inom standardavvikelsen så det får anses normalt.

Vid beräkning av ackumulerat inflöde respektive utflöde per vecka (figur 2) är det tydligt att det generellt är något lägre aktivitet under sommarmånaderna (tunna linjer visar medelvärden för 1977-2018). Under hela året var det endast ett par tillfällen med inflöden större än 15 km³ ackumulerat över en veckas tid.

Vi ser de tre största inflödena under året som toppar på omkring 15, 20 och 27 km3 i den tjocka blå linjen i början av juli, mitten på september och i slutet av november till mitten av december i figur 2. Topparna har markerats med röda cirklar. 

Det största utflödet genom Öresund (den grå tjocka linjen) kan man se under januari och i april/mars. Under vårvintern, våren och försommaren skedde endast mindre inflöden, vilket är normalt för årstiden. Eftersom figuren visar ackumulerat inflöde per kalendervecka fångas inte alltid en hel inflödesperiod in vid beräkningen. Korta men kraftiga inflöden syns därför inte alltid i en denna figur.

Det största inflödet skedde i slutet av november till mitten av december och då registrerades totalt omkring 40 km3 under hela inflödesperioden. Under samma period flödade omkring 194 km3 in genom de Danska sunden [M. Naumann, Jan 2020]). Effekterna av detta relativt stora inflöde kommer att kunna följas under expeditionerna med R/V Svea under våren 2020.

In- och utflöden Östersjön veckovis 2019
Figur 2. Överst: Veckovis ackumulerat inflöde genom Öresund i km³ för 2019 (tjock linje) och medelvärden för 1977-2018 (tunn linje). Nederst: Veckovis ackumulerat utflöde genom Öresund i km³ för 2019 (tjock linje) och medelvärden för 1977-2018 (tunn linje). Röda cirklar markerar de största in/utflödena under året. Förstora Bild

Större inflöden betydelsefulla

Definitionen av ett mycket stort inflöde är att 100 km³ ska strömma genom Öresund och för det krävs ett relativt kontinuerligt inflöde under omkring en månads tid. Normalt strömmar samtidigt dubbla mängden vatten in genom Stora och Lilla Bält, vilket innebär att totalt 300 km³ då flödar in i Östersjön.

Det senaste riktigt stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. Under perioden 2015-2016 skedde en serie små och medelstora inflöden som kunnat spåras i Egentliga Östersjöns djupvatten. Under 2017 inträffade inget större inflöde och även under 2018 var inflödena få och små. Dock medförde det inflöde som inträffade i september 2018 att syreförhållandena, som var mycket allvarliga i Östersjöns djupvatten under sommar och höst, tillfälligt förbättrades i de södra delarna av Egentliga Östersjön, så som Arkona- samt Bornholmsbassängen.

För att en markant förbättring av syresättningen ska ske behövs en serie av medelstora till stora inflöden som syresätter bottnarna i Östersjön och att dessa sker relativt ofta. Effekterna av inflödena genom Öresund och de Danska sunden följs under SMHIs månatliga expeditioner med R/V Svea. De stationer som SMHI provtar följer den väg som vattnet strömmar in i Östersjön och därmed kan man utvärdera inflödenas inverkan på Östersjön. Varje månad publiceras aktuella resultat från SMHIs senaste expedition. Se SMHIs TEMA-sida för havsmiljön:
www.smhi.se/tema/havsmiljo