Oceanografisk forskning på SMHI

SMHIs oceanografiska forskningsenhet har expertkunskap inom en rad områden som är förknippade med havsforskning, såsom marinbiologi, marina observationer, numerisk modellering och fjärranalys.

Forskningsområdet oceanografi kopplar samman fysikaliska processer i havet med biogeokemiska processer och andra miljöprocesser. Mycket av forskningen på SMHIs oceanografiska forskningsenhet är fokuserad på de hav som omger Sverige – Östersjön, Kattegatt och Skagerrak – men en del forskning kring Norra ishavet och Nordsjön utförs också.

Den oceanografiska forskningen är uppdelad i fyra huvudområden:

Resultat från den oceanografiska forskningen används i produkter och som kunskapsunderlag för myndigheter, länsstyrelser och allmänheten.

SMHIs oceanografiska produkter ger information och underlag

  • för åtgärder vid bekämpning av oljeutsläpp,
  • till sjöfarten,
  • för sjöräddningen
  • för varningar för t.ex. höga eller låga vattenstånd och algblomningar.

Forskningen används också för att planera insatser som behövs för att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen och som beslutsstöd för vattenförvaltning, anpassning till framtida klimat och begränsning av klimateffekter.

Flera olika typer av numeriska modeller och metoder är arbetsverktygen för de oceanografiska forskarna. De används för

  • att göra prognoser,
  • studera processer och
  • förutspå ett framtida havsklimat.

Forskarna deltar i utvecklingsprojekt av mätsystem för hav och havsis och vid fältundersökningar där isförhållandena i Bottenviken studeras för att förbättra iskartläggningen.

Stora delar av arbetet utförs i nationella och internationella forskningsprojekt i samarbete med andra institut, myndigheter eller universitet. Enheten koordinerar flera projekt.